Ανάλυση κύκλου ζωής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός φοιτητή του ΕΑΠ

Life cycle analysis of the environmental footprint of an EAP student (english)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΔΡΙΜΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα, Αποτύπωμα του Άνθρακα
 10. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού
 11. 2
 12. 7
 13. 57
 14. Life Cycle Analysis, Environmental Footprint, Carbon Footprint
 15. Καρβούνης, Σ., Γεωργακέλλος, Δ. (2003). Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Αθήνα: Σταμούλης.
  • Η έννοια του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αφορά το ποσοστό κατανάλωσης των φυσικών πόρων της Γης από όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εκφράζει το βαθμό κατανάλωσης των φυσικών πόρων της Γης από τους ανθρώπους ανά περιοχή ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους, τις καθημερινές τους συνήθειες και την διαθέσιμη τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Σκοπός της παρούσα εργασίας είναι να διερευνηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προπτυχιακού φοιτητή του ΕΑΠ, έτσι ώστε να γίνει μία εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφήνει η κάθε καθημερινή του δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές του σπουδές. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κατ’ επέκταση το αποτύπωμα του άνθρακα του φοιτητή που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις είναι πολύ μεγάλο. Μερικές μόνο καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να επιβαρύνουν αρκετά το αποτύπωμα του άνθρακα, ωστόσο με απλές και καθημερινές διαδικασίες ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική μείωση του παγκόσμιου ποσοστού του αποτυπώματος του άνθρακα.
  • The concept of environmental footprint refers to the rate of consumption of the Earth's natural resources by all Human activities. It expresses the degree of consumption of the Earth's natural resources by people per region depending on their lifestyle, their daily habits, and the available technology they use. The purpose of this study is to then investigate the environmental footprint of an undergraduate student of the EAP, to make an assessment of the environmental impacts left by each of his daily activities related to his academic studies. The environmental footprint by extension the carbon footprint of the student related to his academic obligations is very high. Just a few daily activities can weigh heavily on the carbon footprint, yet with simple and everyday procedures everyone can contribute to a substantial reduction in the global rate of carbon footprint.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές