Αποτίμηση του Ι.Ν΄. της Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης

Assessment and analysis of holy christian orthodox church Achiropoiitos of Thessalonik (english)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Σωτήριος Δέμης
 8. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή, | Κωνστατνίνος Κατάκαλος | Σωτήριος Δέμης
 9. Σεισμική Μηχανική | Ανάλυση ιστορικών κατασκευών | Αποτίμηση κατασκευών
 10. ΣΜΑΔΕ
 11. 6
 12. 2
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να αναλύσει τη σεισμική τρωτότητα του ναού "Αχειροποιήτου" στη Θεσσαλονίκη, ένα ιστορικό κτίριο που αποτελεί ένα πολύτιμο παράδειγμα παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής. Ο ναός παρουσιάζει μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, ελληνιστικού ύφους, με εντυπωσιακές διαστάσεις και κολονοστοιχίες που διαιρούν τον ναό σε τρία κλίτη. Ωστόσο, η δομή έχει υποστεί καταστροφές και αλλοιώσεις από τον παρελθόντα χρόνο και από τον σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Η στέγη καταστράφηκε, το ανώτερο τμήμα του κεντρικού κλίτους υποβλήθηκε σε υποβάθμιση και ο φωταγωγός χάθηκε. Επιπλέον, το δυτικό υπέρωο και ο εξωνάρθηκας καταστράφηκαν. Με χρήση του προγράμματος SAP2000 και αξιοποιώντας τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, πραγματοποιείται ανάλυση της κατασκευής, εστιάζοντας στα σεισμικά φορτία που προκύπτουν από τον σεισμό του 1978. Πιθανές αστοχίες στις τοιχοποιίες του ναού, συγκρίνονται με τις πραγματικές αστοχίες που παρατηρήθηκαν μετά τον σεισμό του 1978. Αυτή η σύγκριση επιτρέπει τον προσδιορισμό των περιοχών της δομής που είναι περισσότερο ευάλωτες και υποστηρίζει την κατανόηση της συμπεριφοράς του ναού κατά τη διάρκεια σεισμικών δονήσεων. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρει εμπεριστατωμένη κατανόηση της σεισμικής απόκρισης του ναού "Αχειροποιήτου" και παρέχει σημαντικές εισηγήσεις για μελλοντικές παρεμβάσεις με στόχο την προστασία και αποκατάστασή του
  • The present thesis aims to analyze the seismic vulnerability of the "Acheiropoietos" church in Thessaloniki, a historical building that represents a valuable example of Early Christian architecture. The church features a three-aisled wooden-roof basilica with Hellenistic influences, characterized by impressive dimensions and colonnades dividing the church into three aisles. However, the structure has suffered damages and alterations over time, including the 1978 earthquake in Thessaloniki. The roof was destroyed, the upper section of the central aisle deteriorated, and the lantern was lost. Additionally, the western narthex and the exonarthex were severely damaged. Using the SAP2000 software and employing the finite element method, a structural analysis is conducted, focusing on the seismic loads resulting from the 1978 earthquake. During the analysis, various potential flaws in the masonry of the church are identified, which have implications for its behavior during seismic vibrations. The results of the analysis are compared with the actual flaws observed after the 1978 earthquake. This comparison allows for the identification of the most vulnerable areas of the structure and enhances the understanding of the church's behavior during seismic events. This thesis provides a comprehensive understanding of the seismic response of the "Acheiropoietos" church and offers significant recommendations for future interventions aimed at its protection and restoration.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές