Η ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού τοπίου ως τμήμα της αστικής αναζωογόνησης μέσα από την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης: Η περίπτωση του HIDRANT festival του Δήμου Χαλανδρίου.

The promotion of the local cultural landscape as part of the urban revitalization through the utilization of alternative sources of financing: The case of the HIDRANT festival of the Municipality of Chalandri (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΜΠΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. Κοντοχρήστου Μαρία | Στεφάνου, Ελένη | Γκαντζιάς Γεώργιος
 9. Πολιτιστικές Δράσεις | Τοπική Αυτοδιοίκηση | Τοπικά Φεστιβάλ | Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης | EU Urban Agenda | Δήμος Χαλανδρίου | Φεστιβάλ Hidrant
 10. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων/ Πολιτιστικές Δραστηριότητες (Οργάνωση και Ανάπτυξη), Προβολή Πολιτιστικών Αγαθών στο Πολιτισμικό Γίγνεσθαι.
 11. 3
 12. 28
 13. 64
 14. Περιλαμβάνει 15 εικόνες
 15. Αθανασοπούλου, Α. (2002), «Σύντομη Επισκόπηση των Δομών Πολιτισμού στην Ευρώπη», στο Αθανασοπούλου, Α., Γλύτση, Ε. & Χαμπούρη – Ιωαννίδου, Αικ. Πολιτιστικό Πλαίσιο, Πάτρα: ΕΑΠ
  • Οι τοπικοί φορείς αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία στην χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων. Η υποχρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Διοίκηση σε συνδυασμό με τα μειωμένα έσοδα εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας, οδήγησε στον περιορισμό των τοπικών πολιτιστικών δρώμενων.
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των διαφόρων εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης που μπορούν αξιοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία πολλές φορές παραμένει άγνωστη ακόμα και στους κάτοικους της περιοχής, μέσα από δράσεις όπως το HIDRANT festival, που υλοποιεί ο Δήμος Χαλανδρίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions.
   Παράλληλα, μέσα από την παρουσίαση των δράσεων του φεστιβάλ καθώς και με την ανάλυση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του, θα πραγματοποιηθεί μία αξιολόγηση των δυνατοτήτων του να συμβάλει στο city branding της πόλης έχοντας το νερό ως κοινό πολιτιστικό αλλά και κοινωνικό στοιχείο συνοχής, στο πλαίσιο εφαρμογής των βασικών κατευθύνσεων της EU Urban Agenda, η οποία που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική ενσωμάτωση κτλ.
   Απώτερος στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ HIDRANT με σκοπό τον σχεδιασμό νέων, βελτιωμένων και διαφοροποιημένων προσεγγίσεων για την ευρύτερη ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και μετά την ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου έργου.

  • Local authorities are finding it increasingly difficult to finance cultural activities. The underfunding of local government organizations by the Central Administration in conjunction with the reduced revenue due to pandemic restrictions has led to the limitation of local cultural events.
   The aim of this paper is to highlight the various alternative sources of funding that can be utilized at local level to promote the local cultural heritage which is often unknown even to the residents of the area, through actions such as the HIDRANT festival, implemented by the Municipality of Chalandri within the framework of the Urban Innovative Actions initiative.
   At the same time, through the presentation of the festival's activities as well as the analysis of its results so far, an assessment of its potential to contribute to the city branding will be made, having water as a common cultural and social element of cohesion, in the context of implementation of the main directions of the EU Urban Agenda, which aims to improve the quality of life in urban areas at national and European level through actions concerning culture, the environment, social integration, etc.
   The ultimate objective of this thesis is to evaluate the actions implemented in the context of the HIDRANT festival in order to design new, improved and differentiated approaches for the widest possible promotion of the local heritage and the involvement of the local society even after the completion of the financing of the project.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές