Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Δήμου Λαμιέων

Determination of the carbon footprint of the Wastewater Treatment Plant of the Municipality of Lamia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Γκολφινόπουλος, Σπυρίδων
 8. Άκρατος, Χρήστος
 9. Αέρια του θερμοκηπίου | Κλιματική αλλαγή | Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων | Ανθρακικό αποτύπωμα
 10. Διαχείριση Υγρών Αποβλη΄των / ΔΙΑ60
 11. 2
 12. 8
 13. 34
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, Πίνακες, Διαγράμματα
 15. Διάθεση Αποβλήτων και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον / Γεωργιάδης, Θ., Ζιώμας, Ι., Ιγνατιάδου, Λ., Καλλέργης, Γ., Καμπεζίδης, Χ., Κομνίτσας, Κ., Φερεντίνος, Γ
  • Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην επέκταση του φαινομένου του θερμοκηπίου λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η μέτρηση των εκπομπών αυτών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το ανθρακικό αποτύπωμα και η σημασία του στη μέτρηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και επιπλέον παρουσιάζονται μέθοδοι εκτίμησής του σε Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ). Στη συνέχεια, με χρήση του μοντέλου Bridle, υπολογίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα της ΜΕΥΑ του Δήμου Λαμιέων και πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα από άλλες ΜΕΥΑ. Ένα από τα ζητήματα μείζονος σημασίας που καλείται να αντιμετωπίσει ένας μελετητής είναι αυτό της ελαχιστοποίησης του ανθρακικού αποτυπώματος, το οποίο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενεργειακή κατανάλωση και για το λόγο αυτό, προτείνονται τρόποι μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

  • Global warming is primarily attributed to the expansion of the greenhouse effect due to human activities. The release of greenhouse gases contributes to climate change and therefore it is necessary to measure these emissions. In this thesis, the issue of climate change, the carbon footprint and its importance in the measurement of greenhouse gas emissions are analyzed. Furthermore, methods for the assessment of carbon footprint in Wastewater Treatment Plants (WWTP) are presented. Subsequently, the carbon footprint of the WWTP of the Municipality of Lamia is calculated, using the Bridle model, and the results are compared with results from other WWTPs. One of the major issues that a researcher has to address is that of minimizing the carbon footprint, which is related to the energy consumption. For this reason, ways to reduce the carbon footprint are suggested.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές