Μετοχές ενεργειακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που έχουν εκδηλώσει μη κανονικές αποδόσεις κατά τις περιόδους δυσμενών γεγονότων (COVID-19 και Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος)

Stocks of energy companies on the Athens Stock Exchange that have shown abnormal returns during periods of adverse events (COVID-19 and Russian-Ukrainian war) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 8. ΡΕΠΟΥΣΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΛΟΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 9. COVID-19, Ρωσο–Ουκρανικός πόλεμος, μεθοδολογία μελέτης γεγονότων (event study), μη κανονικές αποδόσεις, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μετοχές
 10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 11. 2
 12. 1
 13. 87
 14. Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα
  • Η χρονιά του 2020 θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο δύσκολες και προβληματικές χρονιές για την Ελληνική οικονομία. Το συμβάν της πανδημίας COVID-19  δημιούργησε  φόβο, ανασφάλεια και αβεβαιότητα παγκοσμίως. Ο πανδημικός ιός COVID-19 έπληξε την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η πρόσφατη πολιτική κατάσταση στη Ρωσία και την Ουκρανία δημιούργησε με τη σειρά της ανησυχίες για τις συνέπειες που θα έχει στο διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα εργασία, θα εξετασθούν οι επιπτώσεις των εν λόγω γεγονότων στις χρηματιστηριακές τιμές των επιχειρήσεων ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η αντίδραση των μετοχών εταιρειών ενέργειας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για να εξετασθεί εάν έχουν επηρεαστεί και κατά πόσο από την πορεία και την εξέλιξη των γεγονότων, όπως επίσης και από τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν από την Ελληνική  Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των πρόσφατων συμβάντων.

   Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον βαθμό της βραχυπρόθεσμης αντίδρασης των συγκεκριμένων μετοχών κατά τη διάρκεια των γεγονότων και ο σκοπός της είναι να διαπιστώσει αρχικώς εάν τα γεγονότα αυτά θεωρούνται τυχαία και δεν έχουν επίδραση στις τιμές των μετοχών ή εάν τα γεγονότα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, ώστε οι μετοχές και η αγορά να επηρεαστούν. Έπειτα, και εάν αποδειχθεί πως τα γεγονότα δεν είναι τυχαία, απαντάται το ερώτημα κατά πόσο επηρέασαν τις αποδόσεις των συγκεκριμένων μετοχών – εάν θεωρούνται σημαντικά – και σε ποιο βαθμό παρατηρείται επίτευξη θετικών ή αρνητικών μη κανονικών αποδόσεων κατά το διάστημα αυτό.

   Η περίοδος που εξετάζεται αφορά το διάστημα 9/12/2019 έως 9/3/2023 από όπου και συλλέχθηκαν ημερήσια δεδομένα των τιμών κλεισίματος όλων των μετοχών που εξετάζονται. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί, είναι η μέθοδος ανάλυσης γεγονότων (event study) και για την ευρωστία της μελέτης το χρονικό διάστημα χωρίζεται σε τέσσερις υποπεριόδους, όπου εντοπίζονται και τέσσερα σημαντικά γεγονότα και ανακοινώσεις όπου εξετάζονται. Το πρώτο γεγονός αποτελεί την πρώτη επιβολή lockdown στην Ελλάδα, ακολουθεί το δεύτερο lockdown και στη συνέχεια, ως τρίτο γεγονός διερευνάται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τέταρτο γεγονός αποτελεί η ανακοίνωση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου από τη Ρωσία. Η εξερεύνηση αποτελείται από θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις, καθώς επίσης και από τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης.

   Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, είναι διαφορετικά για κάθε γεγονός και για κάθε μετοχή. Αρχικά, και με βάση τη μεθοδολογία μελέτης γεγονότων, αποδεικνύεται πως και η πανδημία αλλά και ο πόλεμος έχουν επίδραση στις μετοχές  (θετική ή αρνητική). Οι μετοχές του δείγματος εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές μη κανονικές αποδόσεις, όπως επίσης και σωρευτικές μη κανονικές αποδόσεις. Οι αποδόσεις όμως δεν εμφανίζονται όλες με συνεχή ρυθμό, ούτε στο σύνολο των ημερών της περιόδου που εξετάζεται. Σε γενικές γραμμές, το γεγονός της πανδημίας παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, θετικές και αρνητικές επιδράσεις στις αποδόσεις των μετοχών του εξεταζόμενου δείγματος. Όσον αφορά το γεγονός του πολέμου, οι διακυμάνσεις είναι πιο ήπιες και οι αρνητικές επιδράσεις στις αποδόσεις των μετοχών, είναι λιγότερες σε σχέση με την πανδημία. Τα αποτελέσματα αναλύονται και περιγράφονται λεπτομερώς μετά την εκτέλεση των μετρήσεων. Επίσης, στο τέλος της εργασίας πραγματοποιείται ποιοτική ανάλυση, μέσα από τη γραμμική παλινδρόμηση, για να γίνει ένας καλύτερος και πιο σαφής προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μετοχών γενικότερα.

  • The year 2020 will undoubtedly be remembered as a challenging and problematic period for the Greek economy, owing to the impact of the Covid-19 pandemic, which has caused widespread fear, insecurity, and uncertainty across the globe. The pandemic had a lasting impact on the global economy, including in Greece. Furthermore, the present political circumstances in Russia and Ukraine have raised apprehension regarding the probable implications at a global level. This writing aims to assess the ramifications of said occurrences on Greek energy firms. In particular, scrutiny will be given to the fluctuation of the shares of energy corporations listed in the Athens Stock Exchange. This analysis aims to determine the extent to which the energy firms were influenced by the progression of events, as well as the measures taken by the Greek Government and the European Union in addressing these issues.

   This thesis is centered around analyzing the level of responsiveness of certain stocks during the aforementioned events and aims to ascertain the extent to which the returns of these stocks were impacted. Additionally, the study seeks to identify whether such events resulted in any abnormal returns and to what degree they were observed during this time frame. The timeframe for this analysis spans from 9/12/2019 to 9/3/2023, whereby detailed daily data pertaining to the closing prices of all the pertinent shares was compiled.The event analysis (event study) methodology was employed, and to ensure the reliability of the study, the time-frame was split into four sub-periods that encompassed the events analyzed. This exploratory research entails a combination of both theoretical and empirical analyses, along with the use of regression analysis.

   The results of this research are different for each event and for each stock. First, and based on the event study methodology, it is proven that both pandemic and war have an effect on stocks (positive or negative). The stocks of the sample show statistically significant abnormal returns, as well as cumulative abnormal returns. However, returns are not all presented in a daily continuous rate, of the total of the days of the period under consideration. In general, the event of the pandemic shows strong fluctuations, positive and negative effects on the returns of the stocks of the examined sample. As for the war event, the fluctuations are milder and the negative effects on stock returns are less compared to the pandemic. The results are analyzed and described in detail after the measurements have been performed. Also, at the end of the work, a qualitative analysis is carried out, through linear regression, to make a better and clearer determination of the factors that influence the behavior of stocks.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές