ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

VALORIZATION OF QUARRIES MARBLE WASTE IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. Λατομεία Μαρμάρου, Εξορυκτικά Απόβλητα Μαρμάρου, Εγκαταστάσεις Σπαστηριοτριβείων, Μαρμαρόσκονη, Κυκλική Οικονομία
 10. ΔΙΑ50/Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση
 11. 69
 12. 37
 13. Πίνακες, διαγράμματα & είκονες
  • Εκτός από τα οφέλη της ανάπτυξης του κλάδου της εξόρυξης μαρμάρων, δημιουργούνται ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα, λόγω της ύπαρξης μεγάλων, προς διαχείριση, ποσοτήτων στείρων υλικών εκμετάλλευσης. Στα πλαίσια εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, διερευνώνται εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των στείρων υλικών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση δημιουργίας εκτεταμένων  αποθέσεων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση αξιοποίησης στείρων υλικών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου της νήσου Θάσο, στην τσιμεντοβιομηχανία και στη βιομηχανία παρασκευής κονιαμάτων.

  • In addition to the benefits of the development of the marble industry, certain environmental issues arise due to the presence of large quantities of exploitation waste materials, which are to be managed. As part of the application of the circular economy model, alternative ways of utilizing marble waste are being explored, with a view to minimizing the creation of extensive deposits. The aim of this thesis is to investigate the utilization of marble waste of the quarries in Thasos Island, in the cement industry and in the mortar manufacturing industry.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές