Αξιολόγηση της Εξατομίκευσης Ιστοτόπων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Evaluation of Personalization for e-commerce Sites (english)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Καμπάση, Αικατερίνη
 8. Ταμπούρης, Ευθύμιος | Νάνος, Ιωάννης
 9. Εξατομίκευση | Ιστότοποι | Ήλεκτρονικό Εμπόριο | personalization | Websites | e-Commerce
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 11. 1
 12. 1
 13. 46
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αξιολόγηση της εξατομίκευσης ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στην έννοια της εξατομίκευσης και στα πλεονεκτήματά της, ενώ ακολουθεί αναφορά στην σύγχρονη τεχνολογία και στην αξιολόγηση ιστοτόπων. Στη συνέχεια, της εργασίας πραγματοποιείται έρευνα με στόχο να εξετάσει τις απόψεις χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την αξιολόγηση της εξατομίκευσης ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα στην έρευνα διερευνάται σε ποιον βαθμό οι πολίτες θεωρούν ότι κάποια  γνωρίσματα των ιστοτόπων που αφορούν τον σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα, είναι σημαντικά για αυτούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τον σχεδιασμό των ιστοτόπων προκύπτει ότι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους είναι το Κείμενο, η Δομή, το Χρώμα και η Αισθητική. Σχετικά με το περιεχόμενο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους είναι η Εξατομίκευση, η Ακρίβεια, το πόσο Σχετικό είναι το περιεχόμενο και το πόσο Ενημερωμένο είναι το περιεχόμενο. Σχετικά με τη λειτουργικότητα, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους είναι το γεγονός ότι πρέπει οι σύνδεσμοι να λειτουργούν σωστά, η Μηχανή Αναζήτησης και η Διαδραστικότητα. Από τις συσχετίσεις που έγιναν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων και των απόψεών τους σχετικά με το περιεχόμενο των ιστοτόπων και συγκεκριμένα, καθώς και μεταξύ της εργασιακής κατάστασης των συμμετεχόντων και των απόψεών τους σχετικά με τη λειτουργικότητα.

  • This paper deals with the evaluation of e-commerce site personalization. Initially, the work refers to the concept of personalization and its advantages, followed by reference to modern technology and site evaluation. The paper then conducts research to examine the views of internet users on the evaluation of e-commerce site personalization. Additionally for the purpose of this paper an application has been created. The application has 2 key functions: The first holds in HTML form the questionnaire, which stores the input of the people that answer it in a SQL database. The second function is the automatic calculation of the T-Test, Deviation and the graphical display which shows the answers of the audience.  Specifically, the research explores the extent to which citizens consider certain features of websites in terms of design, content and functionality to be important to them. According to the results of the research on the design of websites, it appears that their most important characteristics are the Text, the Structure, the Color and the Aesthetics. Regarding the content, their most important characteristics are Personalization, Accuracy, how relevant the content is and how up-to-date the content is. In terms of functionality, their most important features are the fact that the links must work properly, the Search Engine and the Interactivity. The correlations made a statistically significant difference between the educational level of the participants and their views on the content of the sites and in particular, as well as between the working status of the participants and their views on functionality.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές