Διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για την διεπιστημονική συνεργασία σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε σχέση με την ικανοποίησή τους από την εργασία

Investigating the point of view of doctors on interdisciplinary collaboration in Greek public hospitals in relation to their job satisfaction (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΙΝΔΡΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 October 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 8. ΠΛΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. Διεπιστημονική συνεργασία | Επαγγελματικη ικανοποίηση | Επικοινωνία | Επαγγελματίες Υγείας | Ιατροί | Νοσηλευτές | Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ50
 11. 1
 12. 19
 13. 91
 14. 24 Πίνακες, 17 Γραφήματα, 3 Εικόνες
 15. Σαράφης, Π. & Μπαμίδης, Π. (επιμ). Υπηρεσίες Υγείας Συστήματα & Πολιτικές. Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD
  • Εισαγωγή: Η διεπιστημονική συνεργασία προάγει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό των Οργανισμών υγείας. Πρόσφατες έρευνες, έχουν υπογραμμίσει τη συσχέτιση μεταξύ διεπιστημονικής συνεργασίας και εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, οι απόψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διαφοροποιούνται σημαντικά στο ΕΣΥ.

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις τους για την διεπιστημονική συνεργασία σε σχέση με την επαγγελματική τους ικανοποίηση.

   Υλικό – Μέθοδος: Ο πληθυσμός-στόχος ήταν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε 6 νοσοκομεία του ΕΣΥ. Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια CCPN για τη διεπιστημονική συνεργασία και KUHJSS για την εργασιακή ικανοποίηση. Η υλοποίηση της έρευνας έλαβε έγκριση από τα Επιστημονικά Συμβούλια και την αντίστοιχη ΥΠΕ των αρμόδιων νοσοκομείων. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 28.0.

   Αποτελέσματα: Συνολικά, στην έρευνα συμμετείχαν 301 άτομα [113 ιατροί (37,5%) και 188 νοσηλευτές (62,5%)]. Το 45,1% των ιατρών και το 59% των νοσηλευτών δήλωσε ικανοποιημένο από την εργασία του και το πιο ευχαριστημένο προσωπικό βρέθηκε στο ΓΝ Αθηνών «Η Ελπίς» (71,7%). Επίσης, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της διεπιστημονικής συνεργασίας και της εργασιακής ικανοποίησης για το νοσηλευτικό προσωπικό (rho=0,558, p-value<0,001) και για το ιατρικό προσωπικό (rho=0,495, p-value<0,001). Η προϋπηρεσία στην υπάρχουσα θέση εργασίας συσχετίστηκε αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού (β=-0,498, p-value<0,001).

   Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές δήλωσαν ότι υπάρχει μικρότερη διεπιστημονική συνεργασία από αυτή που θεωρούν οι ιατροί ότι εφαρμόζουν και παρουσιάζονται πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Η μελέτη υποστηρίζει τη θετική αμφίδρομη σχέση της διεπιστημονικής συνεργασίας με την εργασιακή ικανοποίηση. Η δημιουργία ομάδων διεπιστημονικής συνεργασίας στο ΕΣΥ είναι υψίστης σημασίας για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή.

  • Introduction: Interdisciplinary collaboration promotes the quality of health services and the human-centered orientation of health organizations. Recent research has highlighted the correlation between interdisciplinary collaboration and job satisfaction. However, the views of the medical and nursing staff differ significantly in the Greek Public Health System.

   Purpose: The purpose of this study is to investigate their views on interdisciplinary collaboration in relation to their job satisfaction.

   Materials - Methods: The target population was the medical and nursing staff in 6 public hospitals. To collect the data, the CCPN questionnaire for interdisciplinary collaboration and KUHJSS questionnaire for job satisfaction were used. The implementation of the research was approved by the Scientific Councils and the corresponding Ministry of Health of the competent hospitals. The statistical program IBM SPSS Statistics 28.0 was used to analyze the data.

   Results: Overall, 301 subjects [113 physicians (37.5%) and 188 nurses (62.5%)] participated in the survey. 45.1% of the doctors and 59% of the nurses declared that they were satisfied with their work and the most satisfied staff was found at the Athens General Hospital "Elpis" (71.7%). Also, a positive correlation was found between interdisciplinary collaboration and job satisfaction for nursing staff (rho=0.558, p-value<0.001) and for medical staff (rho=0.495, p-value<0.001). Years of service in the current position were negatively associated with job satisfaction of nursing staff (β=-0.498, p-value<0.001).

   Conclusions: Nurses stated that there is less interdisciplinary collaboration than physicians believe they practice and are more satisfied with their work. The study supports the positive two-way relationship of interdisciplinary collaboration with job satisfaction. The creation of interdisciplinary collaboration teams in the Greek Public Health System is of paramount importance for upgrading the level of health services provided to the patient.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές