Μουσείο Μπενάκη και Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα. Η επικοινωνιακή πολιτική και η συμβολή των ψηφιακών μέσων στην προσέλκυση νέων επισκεπτών.

Benaki Museum and Acropolis Museum. Communication policy and the contribution of digital media to attracting new visitors. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΪΤΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Μεράνζας, Χρήστος
 8. Μεράνζας, Χρήστος | Κερτεμελίδου, Παρασκευή | Γκαντζιάς Γεώργιος
 9. Επικοινωνιακή πολτική | ψηφιακά μέσα | ψηφιακή στρατηγική | Μουσείο Μπανάκη | Μουσείο Μπενάκη
 10. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων / ΔΠΜ50
 11. 1 Το ερωτηματολόγιο
 12. 4
 13. 32
 14. Περιλαμβάνει Πίνακες και Γραφήματα
 15. Αθανασοπούλου Α, Δάλλας Κ, Μακρή Α, Χαμπούρη – Ιωαννίδου Αικ. (2003). Πολιτιστική Επικοινωνία: Μέσα Επικοινωνίας
  • Η ταχεία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει επηρεάσει τους πολιτιστικούς οργανισμούς και συγκεκριμένα τα σύγχρονα μουσεία. Αυτά προσπαθούν για την προσέλκυση νέου κοινού και να αναπτύξουν επικοινωνιακές σχέσεις με αυτό, μέσα από τη συμβολή των ψηφιακών μέσων, καθώς διαμορφώνουν νέους τρόπους προβολής και προώθησης των πολιτιστικών αγαθών των μουσείων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα σύγχρονα μουσεία με το κοινό τους και πως αυτά έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων τόσο ως προς την κοινωνική τους πλευρά όσο και ως προς την ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι στρατηγικές των μουσείων είναι εκείνες που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό τους, τις οποίες θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, θα αναδείξουμε τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας των μουσείων και τους τρόπους διάδρασης και αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες τους στον διαδικτυακό χώρο.

    Εν συνεχεία, ως περιπτώσεις μελέτης θα εξετάσουμε το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες δράσεις τους που αφορούν στην προσέλκυση νέων επισκεπτών,  στη δυναμική τους με το κοινό μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας στο ψηφιακό στερέωμα και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα δυο Μουσεία ως προς την επικοινωνιακή τους πολιτική. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας από την παρούσα εργασία καταδεικνύουν την ευελιξία των επισκεπτών με τα ψηφιακά μέσα και στα δυο Μουσεία, αξιολογώντας θετικά την είσοδο της τεχνολογικής εποχής σε αυτούς τους οργανισμούς.

  • The rapid spread of new technologies and the digital transformation has affected cultural organizations and modern museums in particular. The museums try to attract new audiences, to develop communication relationships with them, through the contribution of digital media, as they shape new ways of promoting the cultural goods of museums. In the thesis at hand, we will examine the ways through which modern museums communicate with their audiences and how they have evolved over the years both in terms of their social aspect and their response to the challenges of the digital environment. Moreover, the strategies of museums are those that will ensure effective communication with their audience.

   More specifically, we highlight the digital means of communication of museums, each of which has a unique way of interaction with visitors in the online space. As case studies we examine the Benaki Museum and the Acropolis Museum, presenting their specific actions to attract new visitors, their dynamics through the channels of communication in the digital firmament with their audiences and we try to investigate the characteristics that differentiate the two museums in terms of their communication policy. Finally, the results of our research demonstrate the flexibility of visitors with digital media in both museums, positively evaluating the entry of the technological era in these organizations. 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές