Η ελεγκτική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ
 3. Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 4. 16 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 45
 7. ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. Έλεγχος, Εξωτερικός έλεγχος, Ναυτιλιακή εταιρεία, Έκθεση ελέγχου
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΜΙΚΗ
 10. 18
 11. 32
  • Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον εξωτερικό έλεγχο στην Ναυτιλία. Γίνεται ειδική μνεία
   στην δομή των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην λογιστική της Ναυτιλίας που έχει σημαντικές
   διαφορές με την λογιστική στις εμπορικές επιχειρήσεις, ως προς την πολυπλοκότητα και την
   ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Με την βοήθεια ενός παραδείγματος ελέγχου σε
   ναυτιλιακή εταιρεία δίνεται η δυνατότητα μέσω της έκθεσης ελέγχου και μέσω πινάκων να
   αποκαλυφθούν οι οικονομικές καταστάσεις και πως διακυμάνθηκαν σε δύο κλειόμενες χρήσεις.
   Γίνεται η σύγκριση θεμελιωδών στοιχείων με τους ανταγωνιστές. Αναλύονται κριτικά και με κάθε
   λεπτομέρεια η οικονομική έκθεση ελέγχου, αλλά και παρουσιάζεται η προσωπική γνώμη για τα
   οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Διασφαλίζοντας ότι έχει αποτραπεί η λογιστική απάτη τα
   ενδιαφερόμενα μέρη είναι σε θέση να λάβουν τις δέουσες αποφάσεις. Βοηθάει τον αναγνώστη
   να εισχωρήσει σε περισσότερες έννοιες στον εξωτερικό έλεγχο αλλά και στις διαδικασίες που
   πραγματώνονται για ορθή καταχώρηση και παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της
   εταιρείας, να κατανοήσει δηλαδή τον μηχανισμό της ελεγκτικής και τις διεργασίες του.

  • This paper presents the external audit in Shipping. Special mention is made of the structure of
   Maritime businesses and the accounting of Shipping which has significant differences with
   accounting in commercial businesses, in terms of complexity and potential conflict of interest.
   With the help of an audit example in a shipping company, it is possible through the audit report
   and through tables to reveal the financial statements and how they fluctuated in two closing years.
   Fundamentals are compared with competitors. The financial audit report is analyzed critically and
   in every detail, but also presents the personal opinion on the financial data of the company. By
   ensuring that accounting fraud is prevented, stakeholders are able to make appropriate decisions.
   It helps the reader to get into more concepts in external control but also in the procedures carried
   out for correct registration and monitoring of the company's financial data, that is, to understand
   the control mechanism and its processes.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές