Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης σε εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Εφαρμογές στο μάθημα της Κλινικής Βιοχημείας για μαθητές και μαθήτριες Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου

«Self-assessment activities in distance learning educational material: Implementation in the Clinical Biochemistry course for students in the 3rd grade of Vocational Lyceum» (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Ιωακειμίδου, Βασιλική
 8. Ευαγγελία Μανούσου
 9. Eξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, εξ αποστάσεως ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ανατροφοδότηση, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης
 10. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής(ΕΤΑ)
 11. 5
 12. 28
 13. 41
 14. Περιλαμβάνει εικόνες και πίνακες
  • Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης, η οποία είτε συνυπάρχει με τη συμβατική μορφή εκπαίδευσης είτε λειτουργεί αυτοδύναμα. Στο εξ αποστάσεως σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, (καθώς αναλαμβάνει τον ρόλο του διδάσκοντα). Μέσα στο πλαίσιο της συμβατικής εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να διδάξει τους εκπαιδευομένους, ενώ η διδασκαλία του υποστηρίζεται από το εκπαιδευτικό υλικό. Αντίθετα, στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό αναλαμβάνει τον ρόλο του διδάσκοντα. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνήθηκε ο ρόλος των δραστηριοτήτων  αυτοαξιολόγησης, αξιοποιώντας υλικό, το οποίο σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε σε εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση για το μάθημα της «κλινικής βιοχημείας» της Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 15 μαθητές και μαθήτριες, στους οποίους δόθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι στην ενότητα με τίτλο: «Γενική Εξέταση Ούρων», στο μάθημα της κλινικής βιοχημείας. Στο πλαίσιο της εμπλοκής τους με το εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα του μαθήματος. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της εστιασμένης σε ομάδα συνέντευξης (Focus group interview), εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο των δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δραστηριότητες αυτές βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να πληροφορηθούν οι ίδιοι για τις επιδόσεις και τις μαθησιακές τους ικανότητες, τους βοήθησε να αναπτύξουν αυτοέλεγχο και υπευθυνότητα και, τέλος, να κατανοήσουν την αξία των δραστηριοτήτων αναφορικά με την ανάπτυξη  μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

  • Distance school education is a form of education that either coexists with the conventional form of education or operates independently. Distance learning material plays a central role in the distance school educational environment. Within the framework of conventional education, the teacher is the one who undertakes to teach the students, while his teaching is supported by the educational material. On the contrary, in distance education the educational material takes on the role of the teacher. In the present research study, the role of self-assessment activities was investigated, using educational material, which was designed and implemented in distance education for the course of "Clinical Biochemistry" in the 3rd grade of a Vocational High School (EPAL). A total of 15 male and female students participated in this research and were given an educational material, specially designed for distance education, in order to familiarise themselves with the content of the unit entitled "General Urine Examination", in the course of clinical biochemistry. As part of their involvement with the educational material, the students had the opportunity to use selfassessment activities in the specific thematic unit of the course. Then, using the focus group interview method, they expressed their opinions about the role played by the activities self-assessment and feedback. The results of the research showed that these activities helped the learners to inform themselves about their performance and learning abilities, it helped them to develop self-control and responsibility, while it also helped them understood the value of the activities regarding the development of metacognitive skills.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές