Το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία και η επίδραση των κρίσεων στην ποιοτική του εξέλιξη

The phenomenon of organized crime in Greece during the last decade and the effect of crises on its qualitative evolution (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 08 August 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. Οργανωμένο έγκλημα, ποιοτικές μεταβολές, ποσοτικές μεταβολές, κρίση, Ελλάδα.
 9. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 10. 35
 11. 36
  • Στόχος της παρούσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος αναδυκνείοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και να περιγράψει την εξέλιξή του, αναφέροντας τις ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές στις οποίες υποβλήθηκε το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών διεργασιών/μετασχηματισμών και τριών καθοριστικών παγκόσμιων κρίσεων, με σημαντικές επιδράσεις στον ελληνικό χώρο. Η προσπάθεια αυτή εστιάζει στην περίοδο της παγκόσμιας και κατ’ επέκταση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής/δημοσιονομικής κρίσης και στις συνέπειες της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, συνεχίζει με την περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης και ολοκληρώνεται με την επίδραση της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία και στην εξέλιξή του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος. Το σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο εκδηλώθηκαν διαδοχικά οι ανωτέρω κρίσεις, προκάλεσε μια εκρηκτική ατμφόσφαιρα και μια τεράστια δυσκολία αρχικά στην κεντρική εξουσία να αντιδράσει και έπειτα στην κοινωνία, να συνέλθει από το σοκ. Το περιβάλλον αυτό, όπως περιγράφεται κατωτέρω, δημιούργησε τις καταλληλότερες συνθήκες για το οργανωμένο έγκλημα να ανθίσει περεταίρω και αναβαθμίσει το ρόλο του και τις δράσεις του στον ελληνικό χώρο. Στο 1ο κεφάλαιο, καταβάλλεται μια προσπάθεια σύλληψης της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος, ανακαλώντας τις επιστημονικές θέσεις/απόψεις ξένων και ελλήνων θεωρητικών μελετητών αλλά και τους εκάστοτε ορισμούς που δόθηκαν από την διεθνή και ελληνική νομοθεσία. Ταυτόχρονα τονίζεται η δυσκολία που παρουσιάζει αυτό το εγχείρημα, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο διαρκως μεταβαλλόμενο και άμεσα εξαρτώμενο από τις κοινωνικο οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Το κεφάλαιο συνεχίζει με την ιστορική πλαισίωση του φαινομένου στις Ηνωμένες πολιτείες, στην Ευρώπη και τέλος στην Ελλάδα. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται εκτενής αναφορά στις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και σχολές σκέψης του οργανωμένου εγκλήματος από ξένους και Έλληνες επιστήμονες και καταβάλλεται προσπάθεια να εξηγηθεί το φαινόμενο με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, δομή και εκδηλώσεις του στον ελληνικό χώρο. Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύεται η περίοδος της οικονομικής κρίσης και η επίδραση της στην εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την ανάλυση της πορείας δυο χαρακτηριστικών παράνομων αγορών, του λαθρεμπορίου τσιγάρων ως παράδειγμα άνθισης του και της παροχής προστασίας στα νυχτερινά καταστήματα, ως παράδειγμα μείωσης της ζήτησης. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των παράνομων αγορών του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα που σχετίζονται με την μεταναστευτική κρίση και κυρίως αναλύεται η παράνομη διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών. Αναλύεται ο τρόπος δράσης και η δομή της μέσα από επίσημες εκθέσεις διεθνών και ελληνικών αρχών επιβολής του νόμου. Η ανάλυση πλαισιώνεται από αναφορές σε στατιστικά στοιχεία. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νέες μορφές και τάσεις που έλαβε το οργανωμένο έγκλημα με αφορμή την υγειονομική κρίση covid – 19. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η επίδραση της πανδημίας στις παράνομες αγορές του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, στις οργανωμένες απάτες, στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και στο οικονομικό έγκλημα. Τέλος, στα συμπεράσματα πργματοποιείται μία κριτική προσέγγιση στο ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και παρατίθενται προτάσεις για την αντιμετώπιση του.
  • The aim of this master's thesis is to analyze the phenomenon of organized crime by highlighting its qualitative characteristics in the last decade in Greece and to describe its evolution, mentioning the qualitative and quantitative changes to which the above period of time was subjected, as a result of the social, political and economic processes/transformations and three decisive global crises, with significant effects on the Greek area. This effort focuses on the period of the global and, by extension, the Greek financial/fiscal crisis and its consequences on social development, continues with the period of the immigration crisis and concludes with the impact of the health crisis on Greek society and the evolution of its phenomenon organized crime. The short period of time in which the above crises occurred successively, caused an explosive atmosphere and a huge difficulty initially for the central authority to react and then for society to recover from the shock. This environment, as described below, created the most suitable conditions for organized crime to flourish further and upgrade its role and its actions in the Greek area. In the 1st chapter, an attempt is made to grasp the concept of organized crime, recalling the scientific positions/opinions of foreign and Greek theoretical scholars as well as the respective definitions given by international and Greek legislation. At the same time, the difficulty presented by this project is emphasized, as it is a constantly changing phenomenon and directly dependent on the socio-economic conditions of each era. The chapter continues with the historical context of the phenomenon in the United States, in Europe and finally in Greece. At the end of the chapter, an extensive reference is made to the main theoretical approaches and schools of thought of organized crime by foreign and Greek scientists and an effort is made to explain the phenomenon with its specific characteristics, structure and manifestations in the Greek area. In the 2nd chapter, the period of the economic crisis and its effect on the evolution of organized crime in Greece is analyzed. This is mainly achieved through the analysis of the course of two characteristic illegal markets, cigarette smuggling as an example of its flourishing and the provision of protection to night shops as an example of declining demand. The 3rd chapter describes the characteristics of the illegal markets of organized crime in Greece that are related to the immigration crisis and mainly analyzes the illegal trafficking of illegal immigrants. The mode of action and its structure are analyzed through official reports of international and Greek law enforcement authorities. The analysis is framed by references to statistics. The last chapter presents the new forms and trends that organized crime took on the occasion of the covid-19 health crisis. In particular, the impact of the pandemic on the illegal markets of cyber crime, organized fraud, illegal immigration and financial crime is presented. Finally, in the conclusions, a critical approach to the issue of organized crime in Greece is carried out and suggestions for dealing with it are listed.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές