Η επιμόρφωση ως παράγοντας δημιουργίας εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού – Μελέτη περίπτωσης: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν εξ αποστάσεως φιλολογικά μαθήματα

Training as a factor in the creation of distance learning material – Case study: The views of secondary education tutors who teach philology courses at a distance (english)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. Πιερρή, Ευγενία
 8. Πιερρή, Ευγενία | Νιάρη, Μαρία | Ευαγγελία Μανούσου
 9. εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό | επιμόρφωση | Σχολική ή Φροντιστηριακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Φροντιστηριακοί Καθηγητές | μη τυπική εκπαίδευση | φιλολογικά μαθήματα | καθηγητές φιλολογικών μαθημάτων | εξ αποστάσεως φροντιστηριακή εκπαίδευση
 10. ΕΤΑΔΕ
 11. 5
 12. 59
 13. 23
 14. Διαθέτει εικόνες με σχεδιαγράμματα δημιουργημένα από την ερευνήτρια, πίνακες, παραρτήματα.
  • Σήμερα, μετά την περιπέτεια της πανδημίας του κορονοϊού η εξ αποστάσεως φροντιστηριακή εκπαίδευση βρίσκεται στο απόγειό της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως θα διαφανεί από την παρούσα εργασία. Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς πολλές φορές να διαθέτουν την κατάλληλη επιμόρφωση.

   Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρείται η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, που εργάζονται σε εξ αποστάσεως διαδικτυακά φροντιστήρια και διδάσκουν τα φιλολογικά μαθήματα, δημιουργούν υλικό για τον παραπάνω σκοπό.  Επίσης, διερευνάται το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν επιμόρφωση στη δημιουργία εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού και, ταυτόχρονα, επιδιώκεται να προβληθεί  η αναγκαιότητα της επιμόρφωσής τους.

   Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της εργασίας παρέχονται πληροφορίες γύρω από τους πέντε βασικούς άξονες μελέτης: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση,  εκπαιδευτικό υλικό, φροντιστηριακή εκπαίδευση και φιλολογικά μαθήματα. Οι πηγές αφορούν ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία αντλημένη κυρίως από επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Αξιοσημείωτο είναι πως δεν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν κάποια παρόμοια έρευνα στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με την φροντιστηριακή εκπαίδευση.

   Τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έρχεται να συνοδεύσει η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε  με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων και με τη συμμετοχή φιλολόγων, που δραστηριοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό. Οκτώ ενεργοί και δραστήριοι φιλόλογοι προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν στην παρούσα έρευνα παρέχοντας τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις προτάσεις τους στην ερευνήτρια.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις ένας στους οκτώ συμμετέχοντες διαθέτει πιστοποιημένη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Ενθαρρυντικό είναι πως – έστω και εμπειρικά, χωρίς θεωρητικές γνώσεις – οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και ασπάζονται ορισμένες αρχές δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, όπως η συντομία. Ωστόσο, πράγματι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων παραδέχεται την έλλειψη επιμόρφωσης στον τομέα εργασίας της και επιθυμεί να επιμορφωθεί, τουλάχιστον, στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  • Today, after the adventure of the coronavirus pandemic, distance tutoring is at its peak both in Greece and abroad, as will be evident from this paper. There are many teachers who are asked to create educational material for distance education without often having the appropriate training.

   In this Diplomatic Thesis an attempt is made to study the way in which teachers, who work in remote online tutoring centers and teach philology courses, create material for the above purpose. Also, it is investigated whether the specific teachers have training in the creation of distance learning material and, at the same time, it is sought to show the necessity of their training.

   Through the theoretical framework and the bibliographic review of the thesis information is provided around the five main axes of study: distance education, training, educational material, tutoring and philological courses. The sources concern Greek and foreign language bibliography drawn mainly from scientific journals and conference proceedings. It is noteworthy that no similar research has been carried out in the past in the scientific community regarding tutoring.

   The bibliographic review is accompanied by qualitative research carried out using semi-structured interviews and with the participation of philologists, who are active in distance education and create educational material. Eight active and effective philologists volunteered to contribute to this research by providing their experiences, opinions and suggestions to the researcher.

   According to the results of the survey, only one in eight participants has certified training in distance teaching and creating educational materials. It is encouraging that - even empirically, without theoretical knowledge - teachers create a variety of educational materials and embrace certain principles of creating educational materials, such as brevity. However, indeed the majority of the participants admit the lack of training in their field of work and wish to be trained, at least, in the distance learning methodology.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές