Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην επαγγελματική εξουθένωση των συλλειτουργών δικαιοσύνης .

The effect of physical activity on the burnout of justice co-workers. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. Ουρανία Ματσούκα
 8. Γεώργιος Κώστας | Νικόλαος Θεοδωράκης
 9. Επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι ,ερωτηματολόγιο.
 10. Διοίκηση ΑΘλητισμού/ΔΑΘ40
 11. 9
 12. 43
 13. Πίνακες, Διαγράμματα ,Γραφήματα
  • H απαιτητική φύση του επαγγέλματος των συλλειτουργών δικαιοσύνης συχνά τους
   εκθέτει σε υψηλά επίπεδα στρες, συναισθηματικής φόρτισης και προκλήσεων για τη σωματική και ψυχική υγεία. Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στην επαγγελματική εξαθλίωση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη δικαιοσύνη. Επίσης, στοχεύει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό και αν η φυσική δραστηριότητα μετριάζει ή συντελεί στην αποτροπή εμφάνισης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 106 δικηγόροι του Ν. Δράμας και Ν. Θεσσαλονίκης. Για την εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Maslach και Jackson , (Maslach Burnout Inventory – Educators Survey, MBI-ES, 1986) η οποία προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της έρευνας στους δικηγόρους. Για το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο IPAQ. Για την κωδικοποίηση και τη στατική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS Statistics 22. Οι απαντήσεις δίνονται σε 7βάθμια κλίμακα Likert (0= ποτέ έως 6= κάθε μέρα). Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι οι δικηγόροι βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση, η οποία όμως κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Δεν διαπιστώθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές σε ότι αφορά τα δημογραφικά στοιχεία τόσο στην συναισθηματική εξάντληση, την προσωπική επίτευξη όσο και την αποπροσωποίηση. Η έρευνα έδειξε σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των δικηγόρων αναφορικά με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι διαζευγμένοι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, καταγράφοντας την μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση. Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν μεταξύ συναισθηματικής εξάντλησης και της έντασης και συχνότητας άσκησης. Όσο πιο συχνά και έντονα οι συμμετέχοντες, έπαιρναν μέρος σε σωματικές δραστηριότητες, τόσο λιγότερη συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποίηση βίωναν, ενώ η προσωπική επίτευξη κυμαινόταν σε υψηλότερα επίπεδα. Επομένως, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι παρεμβάσεις σωματικής δραστηριότητας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της επαγγελματικής εξαθλίωσης και στην προώθηση ενός υγιέστερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης.

  • The demanding nature of the profession of justice co-workers often exposes them to
   high levels of stress, emotional strain and challenges to physical and mental health. This paper investigates the effect of physical activity on occupational burnout experienced by justice workers. It also aims to investigate to what extent and whether physical activity mitigates or contributes to the prevention of the burnout syndrome. The sample of this research was 106 lawyers from the prefecture of Drama and the prefecture of Thessaloniki. To assess professional burnout, the questionnaire of Maslach and Jackson (Maslach Burnout Inventory – Educators Survey, MBI-ES, 1986) was used, which was adapted for the needs of research among lawyers. The IPAQ questionnaire was used for the level of physical activity. SPSS Statistics 22 software
   was used for the coding and static analysis of the survey data. Answers are given on a 7-point Likert scale (0= never to 6= every day). The results of our survey showed that lawyers experience professional burnout, which however varies at moderate levels. No significant demographic differences were found in emotional exhaustion, personal achievement, and depersonalization. The research showed significant differences regarding the family situation of the lawyers regarding the burnout syndrome. Divorced people are in a worse situation, registering the greatest emotional exhaustion. Also, statistically significant differences were found between emotional exhaustion and the intensity and frequency of exercise. The more frequently and intensely the participants took part in physical activities, the less emotional
   exhaustion and depersonalization they experienced, while personal achievement fluctuated at higher levels. Therefore, physical activity can contribute to the prevention and treatment of burnout. The findings suggest that physical activity interventions can play an important role in reducing occupational attrition and promoting a healthier work environment for Justice employees and co-workers.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές