Μορφολογική και ποιοτική εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα την περίοδο των τελευταίων πέντε ετών. Πώς η οικονομική κρίση και η πανδημία επηρέασαν το οργανωμένο έγκλημα

Morphological and qualitative evolution of organised crime in Greece over the past five years. Impact of the financial crisis and the pandemic on organised crime (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
 8. ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ
 9. Οργανωμένο έγκλημα, | Oικονομική κρίση | πανδημία | διακίνηση ναρκωτικών ουσιών | διακίνηση μεταναστών | Ηλεκτρονικό έγκλημα, Κατηγορίες και μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος, αρχές και τεχνικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, νομικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικού εγκλήματος | λαθρεμπορία
 10. ΠΜΣ Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος
 11. 43
 12. 12
 13. 1. Πίνακας με αριθμο 1- Αριθμός Εγκληματικών Οργανώσεων και Μελών ετών 2004, 2005, 2011, 2012 και 2013 2. Πίνακας με αριθμο 2- Αριθμός Εγκληματικών Οργανώσεων και Μελών ετών 2014, 2015, 2016 3. Πίνακας με αριθμο 3- Αριθμός Εγκληματικών Οργανώσεων και Μελών ετών 2017, 2018, 2019 4. Πίνακας με αριθμο 4- Αριθμός τετελεσμένων εγκλημάτων ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 5. Πίνακας με αριθμο 5- Αριθμός τετελεσμένων εγκλημάτων ετών 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  • Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να αναλύσει την έννοια του οργανωμένου εγκλήματος, όπως αυτό μεταβλήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας του Covid - 19. Χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο θα ασχοληθεί με την ταυτότητα του οργανωμένου εγκλήματος, αναλύοντας καταρχήν τη δυσκολία εννοιολόγησης του όρου και στη συνέχεια την κοινωνική του οργάνωση, αναφερόμενη στη Θεωρία της Συνωμοσίας των Ξένων και στη Θεωρία της συμβιωτικής σχέσης μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.  Στη συνέχεια, θα γίνει λόγος για την κοινωνική οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος και για την επίδραση των κοινωνικών σχέσεων στην ανάπτυξή του. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην τυποποίηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, η εργασία θα ασχοληθεί με την εμφάνιση και την εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα, αναλύοντας επιμέρους το ληστρικό φαινόμενο, το λαθρεμπόριο και το οργανωμένο έγκλημα ως εισαγόμενο φαινόμενο.

   Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η μεταβολή του οργανωμένου εγκλήματος την περίοδο της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα και συγκεκριμένα την περίοδο 2009 έως 2019, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο η εργασία θα ασχοληθεί με τη μεταβολή του οργανωμένου εγκλήματος την περίοδο της πανδημίας του COVID – 19 και πάλι μέσα από τις εκθέσεις της αστυνομίας και τον ηλεκτρονικό τύπο.

   Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την μεταβολή του οργανωμένου εγκλήματος την τελευταία πενταετία στη χώρα.

  • The present study discusses the concept of organised crime and its evolution over the course of the financial crisis and the Covid - 19 pandemic. It is divided into five sections; the first deals with the definition of organised crime and discusses the conceptual difficulties of the term. The social structure of organised crime is analysed, with particular mention to the Alien Conspiracy Theory and the Theory of the symbiotic relationship between legality and illegality.  This is followed by an examination of the social organisation of organised crime and the influence of social relations on its development. The first section closes with a brief overview of how Greek legislation codifies organised crime.

   The second section deals with the occurrence and evolution of organised crime in the country, with analysis in particular of robberies, smuggling and organised crime as an imported phenomenon.

   The third section discusses the evolution of organised crime over the course of the Greek financial crisis from 2009 to 2019, while the fourth examines how organised crime has adapted during the COVID - 19 pandemic, as viewed through police reports and the electronic press.

   In the fifth and final section conclusions are drawn on the shift in organised crime over the course of the financial crisis and the pandemic, as well as on its evolution in Greece over the past five years.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές