Κίνητρα Συμμετοχής σε Διεθνείς Αγώνες Μάστερς Άρσης Βαρών

Motivations to Participate in International Masters Weightlifting Competitions (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 48
 7. Θεοδωρακης, Νικόλαος
 8. Φουντούκη, Αλεξάνδρα
 9. Βετεράνοι | διεθνείς αγώνες | κίνητρα | άρση βαρών
 10. Αθλητικό Μάνατζμεντ / ΔΑΘ11
 11. 4
 12. 33
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες
  • Πρόσφατες μελέτη (Huebner et al., 2022) εξέτασε τον αντίκτυπο της άρσης βαρών
   στους βετεράνους αθλητές και βρήκε θετικά αποτελέσματα τόσο στη σωματική και
   ψυχική υγεία τους, όσο και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Παρόλα αυτά δεν έχει
   διερευνηθεί αν τα συγκεκριμένα οφέλη που προσφέρει το άθλημα, αποτελούν τους
   λόγους και τα κίνητρα βάση των οποίων ωθούνται σε προπόνηση και συμμετοχή σε
   αγώνες οι βετεράνοι αθλητές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των
   κινήτρων που οδηγούν βετεράνους αθλητές/τριες να συμμετάσχουν σε διεθνείς
   αγώνες άρσης βαρών. Για την ικανοποίηση των αναγκών της μελέτης
   χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο «The Motivations Of Marathoners Scales»
   (MOMS), το οποίο προσαρμόστηκε στα δεδομένα των αθλητών της άρσης βαρών. Το
   ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 56 ερωτήματα κατηγοριοποιημένα σε 9
   υποδιαστάσεις. Το δείγμα αποτέλεσαν 162 βετεράνοι αθλητές/τριες άρσης βαρών
   από όλο τον κόσμο και η συλλογή των δεδομένων έγινε διαδικτυακά. Για την
   επίτευξη του σκοπού της έρευνας εφαρμόστηκε t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων και
   ανάλυση μονής διακύμανσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι
   κυριότεροι λόγοι συμμετοχής των βετεράνων αθλητών/τριών ήταν οι προσωπικοί
   στόχοι επίτευξης, ο γενικότερος προσανατολισμός υγείας, η αυτοεκτίμηση και η
   ένταξη σε ομάδα. Οι αθλήτριες ανέφεραν τη βελτίωση της σωματικής υγείας και την
   επίτευξη, ενώ οι αθλητές ανέφεραν την αναγνώριση ως τα σημαντικότερα κίνητρα
   συμμετοχής στις διοργανώσεις. Οι αθλητές/τριες ηλικίας 60-69 ετών ανέφεραν
   λιγότερο σημαντική τη ψυχολογική αντιμετώπιση σε σχέση με τους αθλητές/τριες
   ηλικίας 34-39 και 40-44 ετών. Τέλος, βρέθηκε ότι η προπονητική εμπειρία δεν
   επηρεάζει την απόφαση βετεράνων αθλητών/τριών να συμμετάσχουν σε διεθνείς
   αγώνες άρσης βαρών.

  • Recent study (Huebner et al., 2022) looked at the impact of weightlifting on masters
   athletes and found positive effects on both their physical and mental health, as well as
   social interactions. However, it has not been investigated whether the specifics
   offered by the sport are the reasons and motivations behind which masters athletes
   train and participate in competitions. The purpose of this study is to investigate the
   motivations that lead masters athletes to participate in international weightlifting
   competitions. The Motivations Of Marathoners Scales (MOMS) questionnaire was
   used to meet the needs of the study, which was adapted to the data of weightlifters.
   The questionnaire includes 56 questions categorized into 9 sub-dimensions. The
   sample was consisted of 162 masters weightlifters from around the world and data
   collection was done online. To implement the purpose of the research, t-test of
   independent samples and univariate analysis were applied. The results of the research
   showed that the main reasons for the participation of the masters weightlifters were
   the personal achievement goals, general health orientation, self-esteem and the team
   membership. Female athletes reported improving physical health and the
   achievement, while male athletes reported recognition as the most important
   motivation for participating in competitions. Athletes aged 60-69 years reported the
   psychological coping as less important than athletes aged 34-39 and 40-44 years.
   Finally, it was found that training experience does not influence the decision of
   masters athletes to participate in international weightlifting competitions

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές