Αποτύπωση των εγκλημάτων διαφθοράς στον Ποινικό Κώδικα και σχετικά νομολογιακά παραδείγματα

Capture of corruption crimes in the Penal Code and related jurisprudential examples (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΗ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 25 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΒΙΚΤΩΡ ΤΣΙΛΩΝΗΣ
 8. ΒΙΚΤΩΡ ΤΣΙΛΩΝΗΣ + ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
 9. Εγκλήματα διαφθοράς, Παθητική και Ενεργητική Δωροδοκία, Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, Δήμευση, Μέτρα Επιείκειας, Συρροή εγκλημάτων, Δικαστικές Αποφάσεις
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος
 11. 48
 12. 3
  • Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αποτύπωση της νομοθετικής τυποποίησης της διαφθοράς στο ποινικό δίκαιο της χώρας μας. Έγινε μια απόπειρα κριτικής προσέγγισης των εγκλημάτων παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας (και των διακεκριμένων μορφών τους), καλλιέργειας κλίματος, ευθύνης προϊσταμένων υπηρεσιών του δημοσίου και διευθυντών επιχειρήσεων, εμπορίας επιρροής και παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα. Με το ίδιο πνεύμα προσεγγίστηκαν οι διατάξεις που αφορούν στη δήμευση, στα μέτρα επιείκειας και στη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες καθώς και η συρροή της δωροδοκίας με άλλα εγκλήματα.


   Η αποτύπωση των εγκληματών διαφθοράς στον Ποινικό μας Κώδικα επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφενός κατέστησε υποχρεωτική την ποινικοποίηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα και στην περίπτωση αλλοδαπών υπαλλήλων καθώς και τη δήμευση των προϊόντων της διαφθοράς και αφετέρου δημιούργησε μια σύμπνοια ως προς την ποινικοποίηση πράξεων που βρίσκονται στις παρυφές του φαινομένου, όπως αυτές της καλλιέργειας κλίματος και της εμπορίας επιρροής. Αν και ο τρόπος ενσωμάτωσης των ενωσιακών επιταγών στο εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους επαφίεται σε έναν βαθμό στη διακριτική ευχέρειά τους, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες τους, η χώρα μας δεν έκανε σε καμία περίπτωση χρήση του δικαιώματος περιορισμού του αξιοποίνου και σεβασμού των αρχών του ποινικού δικαίου, το οποίο της παρασχέθηκε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ανορθολογικότητα, η οποία επιτείνεται, καθώς το ως άνω διαμορφωθέν νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τα δικαστήρια της χώρας μας. Καθοριστική υπήρξε η προσέγγιση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, από τις αποφάσεις του οποίου εξήχθησαν κάποια στατιστικά στοιχεία. 


   Για την εκπόνηση της εργασίας ακολουθήθηκε η συγκριτική εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας και η έρευνα της νομολογίας στη βάση νομικών δεδομένων NOMOTELEIA και στην επίσημη σελίδα του Αρείου Πάγου.

  • With this work, an attempt was made to capture the legislative standardization of corruption in the criminal law of our country. An attempt was made to critically approach the crimes of passive and active bribery (and distinguished forms thereof), prevailing atmosphere, responsibility of heads of public services and service managers, influence peddling and passive and active bribery in the private sector. The provisions referring to confiscation, leniency measures, failing to submit or submitting an inaccurate declaration of assets and the confluence of bribery with other crimes were approached accordingly.


   The exposure of corrupt criminals in our Penal Code was greatly influenced by the European Union interventions, which on the one hand made mandatory the criminalization of bribery in the private sector and in the case of foreign officials as well as the confiscation of the proceeds of corruption, and on the other hand created a collusion regarding the criminalization of acts that are on the fringes of the phenomenon, such as those of prevailing atmosphere and influence peddling. Although the way of incorporating the European Union mandates into the domestic law of each member state is left to a certain extent to their discretion, in order to take into account their particular circumstances, our country did not use the right to limit the punishment and respect the principles of criminal law granted to it in any case. This results in irrationality, which is exacerbated, as the aforementioned legal framework has been practiced without leniency by the courts of our country. The approach of the Supreme Court of Cassation was decisive, from whose decisions some statistics were extracted.


   For the preparation of the paper, comparative examination of the relevant literature and research of the jurisprudence in the NOMOTELEIA legal database and on the official website of the Supreme Court of Cassation were employed.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές