Ο ρόλος των Χρηματιστήριων Ενέργειας στη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας

The role of Energy Exchanges in shaping energy prices (english)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 14 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Κύρτσου Αικατερίνη
 8. Target Model | Συζευγμένες αγορές | Χρηματιστήρια ενέργειας | Τιμές ενέργειας | Ενεργειακή κρίση | Κερδοσκοπία
 9. ΠΜΣ Τραπεζικής / ΤΡΑ50: Τραπεζικό περιβάλλον
 10. 21
 11. 41
  • Η απελευθέρωση και ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί ο ασφαλής, αδιάκοπος αλλά ταυτόχρονα και οικονομικός εφοδιασμός των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ευρώπη, υπήρξε δεδηλωμένος στόχος της ΕΕ εδώ και πολλές δεκαετίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάστηκε μια μακροχρόνια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, που συνεχίζεται να πραγματοποιείται σταδιακά, μέσω διαδοχικών νομοθετικών δεσμών, τα λεγόμενα «ενεργειακά πακέτα».

   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πορεία αναδιάρθρωσης, απελευθέρωσης και ενοποίησης της αγοράς της ενέργειας, στην Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα ειδικότερα, μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του ελληνικού χρηματιστήριου ενέργειας στο οποίο μέσω τεσσάρων αγορών, διενεργούνται συναλλαγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθεί ο ρόλος που έχουν τα χρηματιστήρια ενέργειας στη διαμόρφωση των τιμών της ενέργειας. Τέλος, γίνεται αναφορά στο αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση μεταξύ της νέας δομής της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας, δηλαδή του χρηματιστηρίου ενέργειας, με την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών και τις υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας που πλήττουν σοβαρά επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

  • The liberalization and integration of the electricity market, in order to achieve the safe, uninterrupted and at the same time economical supply of businesses and households in Europe, has been a stated objective of the EU for many decades. Achieving this goal required a long-term reform effort, which continues to be implemented gradually, through successive legislative bonds, the so-called "energy packages".

   This paper presents the course of restructuring, liberalization and integration of the energy market, in Europe and in Greece in particular, up to the establishment and operation of the Greek energy exchange in which energy and energy products are traded through four markets. An attempt is also made to demonstrate the role of energy exchanges in shaping energy prices. Finally, reference is made to whether or not there is a correlation between the new structure of the wholesale energy market, i.e. the energy exchange, with the energy crisis of recent years and the exorbitant increases in energy prices that seriously affect businesses and households

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές