Διδάσκοντας Φυσική με Πειράματα στο Σχολικό Εργαστήριο

Teaching Physics with Experiments in the Ηigh School Laboratory (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 4. 25 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΪΣΟΣ
 8. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΪΣΟΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
 9. ΦΥΣΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 10. ΚΦΕ / ΚΦΕ51
 11. 2
 12. 5
 13. 5
 14. Τα ιστορικά πειράματα - Πειράματα Φυσικής στο Σχολικό Εργαστήριο - Τυπολόγιο - Ένταξη στη Διδασκαλία
  • Η Εργασία αυτή περιγράφει μια μεθοδολογία για την εκτέλεση – καταγραφή – αρχειοθέτηση - δημοσίευση πειραμάτων και τον εμπλουτισμό τής συλλογής τών πειραμάτων αυτών για τη διδασκαλία της φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Λύκειο.

   Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπησης σχολικών και πανεπιστημιακών εγχειριδίων, την επιλογή κλασικών πειραμάτων και την ένταξη νέων πειραμάτων που απαιτούν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.

   Τα πειράματα σχεδιάζονται, εκτελούνται και παρουσιάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες και αρχές της φυσικής.

   Ο απώτερος στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μέθοδο, η οποία συμπεριλαμβάνει την παρατήρηση, την υπόθεση, τον σχεδιασμό τής πειραματικής διάταξης,  την εκτέλεση του πειράματος, τη λήψη μετρήσεων, την εκτέλεση υπολογισμών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

   Η συλλογή των πειραμάτων έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Youtube, ώστε να είναι διαθέσιμη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες.

   Εισαγωγικά, στην εργασία αυτή, παρατίθεται, πρώτον, μία σχετικά σύντομη αναφορά των σημαντικών ιστορικών πειραμάτων τής Φυσικής από την Αρχαιότητα έως σήμερα και, δεύτερον, μία αναλυτική περιγραφή τού σκοπού, των πόρων και του τρόπου αξιοποίησης στη διδακτική πράξη τού βασικού περιεχομένου (των πειραμάτων) τής εργασίας αυτής.

   Η εργασία, στο κύριο μέρος της, περιλαμβάνει πειράματα  στις ενότητες:

   1. Μηχανική (επιμέρους ενότητες: Κίνηση – Ισορροπία Δυνάμεων – Δυνάμεις και Κίνηση – Στερεό σώμα - Ορμή -  Έργο και Ενέργεια – Κρούσεις),
   2. Θερμοδυναμική,
   3. Ταλαντώσεις – Κύματα (Ελατήριο - Ήχος Φως),
   4. Ηλεκτρομαγνητισμός (επιμέρους ενότητες: Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις – Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα – Μαγνητισμός – Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή – Εναλλασσόμενο ρεύμα) και
   5. Κβαντομηχανική.

   Ακολουθεί ένα πολυσέλιδο αναλυτικό τυπολόγιο με τους τύπους όλης της διδασκόμενης ύλης και των τριών τάξεων της Φυσικής Λυκείου.

   Τέλος, αναφέρονται στατιστικά στοιχεία και πίνακες από το σύγχρονο ελληνικό Λύκειο, σχετικά με το πώς εντάσσεται σήμερα το πείραμα στη διδασκαλία τής Φυσικής, όπως επίσης και συμπεράσματα από αυτήν την εφαρμογή στη διδακτική πράξη.


  • Thesis outlines a methodology for creating and enriching a collection of experiments for teaching Physics in secondary education. In terms of  methodology, involves conducting a literature review of school and university books, selection of classic experiments, and enrichment the collection with new experiments based on modern technical infrastructure. The experiments are designed, executed and presented to help students understand basic concepts and principles of Physics.

   The contribution of this study is a better familiarization of students with the scientific method, including observation - hypothesis - experimental design and execution - measurements - calculations - conclusion.

   The collection of experiments is published online, specifically οn the YouTube platform in order to be available in educators and students.

   In this study, firstly, a relatively brief overview of significant historical experiments in Physics from antiquity to the present day is presented. Secondly, a detailed description of the purpose, resources and utilization methods in teaching practice of the core content namely the experiments, of this work is provided.

   The main part of the project includes experiments in the areas of Mechanics (specific thematic units are motion, balance of forces, forces and motion, solid body, momentum, work and energy, collisions), Thermodynamics, Oscillations - Waves (spring, sound, light), Electromagnetism (specific thematic units are electrostatic interactions, direct current, magnetism, electromagnetic induction, alternating current) and Quantum Mechanics.

   Moreover, thesis includes a multi-page and detailed typology of the entire curriculum of the three grades of Physics in high school.

   Finally, statistical data and tables from modern greek high school are presented regarding the integration of experiments in physics education, along with conclusions drawn from this application in teaching practice.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές