Η ενίσχυση της πελατειακής πιστότητας με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών: Μια ποσοτική μελέτη στους πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα

Enhancing customer loyalty with the help of digital technologies: A quantitative study in cultural organizations in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ
 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ
 9. Πολιτιστικοί Οργανισμοί | Πελατειακή Πιστότητα | Ψηφιακές Τεχνολογίες | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΔΠΜ61
 11. 2
 12. 19
 13. 90
 14. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
  • Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει κάνει την έρευνα μάλλον κρίσιμη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν και πως οι Νέες Τεχνολογίες και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την πελατειακή πιστότητα και κατ’ επέκταση την οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των πολιτιστικών οργανισμών. Με την πανδημία Covid–19 και ένα εκτεταμένο lockdown κατά το οποίο ο πολιτισμός δέχτηκε ανεπανόρθωτο πλήγμα, η ανάγκη για έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο γίνεται ακόμα περισσότερο επιτακτική και οι αρμόδιοι διαχειριστές των οργανισμών θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους, ώστε να προσελκύσουν το κοινό τους μέσα από την ψηφιακή επικοινωνία. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί να διερευνήσει, κατά πόσο οι ψηφιακές τεχνολογίες τείνουν να ενισχύουν την πελατειακή πιστότητα των πολιτιστικών οργανισμών. Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται η έννοια του πολιτιστικού οργανισμού και οι ψηφιακές τεχνολογίες στο περιβάλλον των πολιτιστικών οργανισμών. Προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα, επιλέχθηκε η ποσοτική μελέτη έρευνας κοινού και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο απάντησαν συνολικά 300 συμμετέχοντες. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν μέσω του Στατιστικού Πακέτου Κοινωνικών Επιστημών SPSS. Στο ερευνητικό μέρος έγινε περιγραφική ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς και των 6 μεταβλητών της έρευνας, «εξοικείωση με την τεχνολογία», «δραστηριότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης», «ψηφιακή εμπειρία», «ταύτιση με τον οργανισμό», «πελατειακή πιστότητα» και «οικονομική υποστήριξη». Επιπλέον διενεργήθηκε ανάλυση Cronbach’s για κάθε μία από τις μεταβλητές, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο οι απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι έγκυρες. Αναλύθηκαν οι σχέσεις των μεταβλητών και διαπιστώθηκε πως η εξοικείωση με την τεχνολογία επηρεάζει τόσο τη δραστηριότητα των επισκεπτών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσο και την ψηφιακή τους εμπειρία κατά την επίσκεψή τους σε έναν πολιτιστικό οργανισμό. Επιβεβαιώθηκαν ακόμη οι συσχετίσεις της πρωτότυπης έρευνας, πως η δραστηριότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ψηφιακή εμπειρία και η ταύτιση με τον οργανισμό, επηρεάζουν θετικά την πελατειακή πιστότητα, ενώ διαπιστώθηκε ακόμη η σχέση μεταξύ ψηφιακής εμπειρίας και ταύτισης αλλά και η ενίσχυση της οικονομικής υποστήριξης του οργανισμού μέσω της πελατειακής πιστότητας. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να παράσχει χρήσιμη καθοδήγηση στους πολιτιστικούς οργανισμούς, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες με το βέλτιστο τρόπο, ώστε να ενισχύσουν όχι μόνο τις σχέσεις τους με το κοινό τους αλλά και την οικονομική ευημερία. Έχουν δοθεί κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και έχουν γίνει συστάσεις προς τους επαγγελματίες του χώρου.
  • Nowadays, the rapid development of technology, has made research rather critical in order to investigate whether and how New Technologies and Social Media could positively affect customer loyalty and, by extension, financial performance in the context of cultural organizations. With the Covid–19 pandemic and an extended lockdown in which art organizations have suffered an irreparable blow, the need for research in this field becomes even more imperative, and responsible managers should look for ways to engage their audiences through digital communication. This thesis attempts to investigate whether digital technologies tend to strengthen customer loyalty towards cultural organizations. In the theoretical part, the concept of cultural organization and digital technologies in the context of cultural organizations has been analyzed. For the collection of the quantitative data, the quantitative audience research study was chosen and a structured questionnaire was distributed through Social Media. 300 participants responded. Data were processed using SPSS Statistical Package for Social Sciences. In the research part, a descriptive analysis was made of the demographics of the research participants, as well as of the 6 research variables, “technology familiarity”, “Social Media activity”, “digital experience”, “identification with the organization”, “customer loyalty” and “financial support”. In addition, a Cronbach's analysis was carried out for each of the variables, in order to investigate whether the responses of the respondents are valid. The relationships between the variables were analyzed and it was found that familiarity with technology affects both visitors’ Social Media activity and their digital experience, while visiting a cultural organization. The correlations of the original research were also confirmed, the Social Media Activity, digital experience and identification with the organization positively affect customer loyalty, while the relationship between digital experience and identification was also established, as well as the strengthening of financial support of organization through customer loyalty. The present study aspired to provide useful guidance to cultural organizations, in order for them to utilize digital technologies in the optimum way, to enhance not only their relationships with their audience, but also financial well-being. Directions for future research have been provided and recommendations for practitionners have been made.
 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.