Leadership behavior and teachers' job satisfaction in secondary education

Η ηγετική συμπεριφορά και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (greek)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΩΝΗ ΔΡΙΤΣΟΥ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 14 May 2023
 5. Αγγλικά
 6. 144
 7. Χουντάλας, Παναγιώτης
 8. Χουντάλας, Παναγιώτης | Κίτσιος, Φώτιος | Μιχιώτης, Αθανάσιος
 9. school | school environment | school community | principal | teacher | education | satisfaction | leadership | leadership theories | leadership behavior | leader | participative leadership
 10. Master in Business Administration/MBA61
 11. 4
 12. 4
 13. 46
 14. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 15. Management of People and Organizations/Athanassios Mihiotis
  • The school community is one of the most important bodies under the supervision of the Greek state. The present research deals with the various leadership models and specifically the leadership behavior required by the school principal and how this affects the smooth functioning of secondary schools (Gymnasiums and Lyceums).

   Nowadays, there is the need for a proper management of the human resources of school units, which concerns not only the teachers but also the administrative staff. More specifically, this research focuses on the way that the Principals manage their tasks and on the role of the leader that they have to adopt due to the needs of today's society. This specific role is quite demanding since the manager – leader is called upon to identify and follow the leadership style that suits not only him but mainly the staff he manages. In order to make the right choice, he must take into account that teachers are state employees with fixed salaries that do not depend on their performance.

   Therefore, in order to identify the factors that influence the teachers’ satisfaction in the school environment, we developed a survey with questionnaires in order to determine the leadership behaviors that teachers prefer to prevail from their principals. Other findings of this research concern the collaboration and relationship between teacher and principal, the need of teachers to participate in the decision-making process and the conditions that, in their opinion, lead to the smooth operation of the school unit.

   Specific results of the research highlighted the continuous need for a democratic school Principal, who participates and is visible in the school environment without radiating fear or injustice. According to the present research, also, the younger and newly appointed teachers have not realized yet in practice that in everyone’s advantage and for the smooth operation of the school unit the Principal is the one who defines their duties so that there is a fair division of responsibilities. In addition, it would be effective for the Principal to intervene and help teachers get along with each other, even as an external observer. This is something that from the teachers; point of view becomes necessary empirically and as a result younger teachers have not recognized this need yet. So, teachers with the most working experience have become more acutely aware of the need for a principal – leader to organize the school staff, assign the responsibilities and intervene when necessary, so that the smooth operation of the school unit is not disrupted.

  • Η σχολική κοινότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φορείς, υπό την επίβλεψη του ελληνικού κράτους. Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τα διάφορα μοντέλα ηγεσίας και συγκεκριμένα την ηγετική συμπεριφορά που απαιτεί η θέση του σχολικού διευθυντή και πως αυτή επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Λυκείων).

   Στη σημερινή εποχή, καθίσταται η ανάγκη για ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων, κάτι που αφορά όχι μόνο τους καθηγητές αλλά και το διοικητικό προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο εκπόνησης των καθηκόντων των διευθυντών αλλά και στο ρόλο του ηγέτη που πρέπει να υιοθετήσουν λόγω των αναγκών της σημερινής κοινωνίας και των σύγχρονων συνθηκών. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι αρκετά απαιτητικός αφού ο διευθυντής – ηγέτης καλείται να εντοπίσει και να ακολουθήσει το στυλ ηγεσίας που ταιριάζει όχι μόνο στον ίδιο αλλά κυρίως στο προσωπικό που διοικεί. Στην επιλογή αυτή, πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν υπαλλήλους του κράτους με σταθερές αποδοχές που δεν εξαρτώνται από την απόδοση τους. 

   Συνεπώς, για να εντοπίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον, εκπονήσαμε έρευνα με ερωτηματολόγια με σκοπό τη διαπίστωση των ηγετικών συμπεριφορών που οι καθηγητές των σχολικών μονάδων προτιμούν να επικρατούν από τους διευθυντές τους. Άλλα ευρήματα της έρευνας αυτής αφορούν τη συνεργασία και τη σχέση εκπαιδευτικού – διευθυντή, την ανάγκη των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και τις προϋποθέσεις που κατά τη γνώμη τους οδηγούν στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

   Συγκεκριμένα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη συνεχή ανάγκη για έναν δημοκρατικό διευθυντή, που συμμετέχει και είναι ορατός στο σχολικό περιβάλλον χωρίς να εκπέμπει φόβο ή αδικία. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, επίσης, οι νέοι και νεοδιόριστοι καθηγητές δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα εμπράκτως ότι για το καλό όλων και την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας ο διευθυντής είναι αυτός που ορίζει τις αρμοδιότητες τους έτσι ώστε να υπάρχει ίσος διαμερισμός ευθυνών. Επιπλέον, καλό θα ήταν να παρεμβαίνει και να βοηθάει τους καθηγητές να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους σαν εξωτερικός παρατηρητής. Αυτό είναι κάτι που από την πλευρά των καθηγητών κρίνεται απαραίτητο εμπειρικά για αυτό και οι μικρότεροι σε ηλικία καθηγητές δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την ανάγκη αυτή. Άρα οι καθηγητές με την περισσότερη εργασιακή εμπειρία έχουν συνειδητοποιήσει πιο έντονα την ανάγκη για ένα διευθυντή – ηγέτη που οργανώνει το προσωπικό, αναθέτει τις αρμοδιότητες και παρεμβαίνει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές