Βιώσιμη βιομετατροπή των αποβλήτων οινοποιείων, αποσταγματοποιείων και ζυθοποιείων σε προϊόντα υψηλής αξίας και οι επιδράσεις τους στη βιοοικονομία

Sustainable bioconversion of winery, distillery and brewery wastes into high value products and their impacts on bioeconomy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΜΗΛΙΟΥ
 3. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 43
 7. Γιαννακάς, Άρης
 8. Μπουρικας, Κυριακος | Γιαννακάς, Άρης | Πούλιος, Ιωάννης
 9. απόβλητα οινοποιείου,αποβλητα ζυθοποιείου,αποβλητα αποσταγματοποιείου,ακινητοποιημένα ένζυμα
 10. Βιοκατάλυση
 11. 2
 12. 63
  • Οι βιομηχανίες ζυθοποιίας και οινοποιίας συνεισφέρουν σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτές οι βιομηχανίες παράγουν σημαντική ποσότητα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων σιτηρών και των υπολειμμάτων καρπών και υγρών αποβλήτων. Η ανεπεξέργαστη απόρριψη αυτών των παραπροϊόντων δύναται να είναι επιζήμια για το περιβάλλον, οδηγώντας στην ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις. Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η αξιοποίηση των παραπροϊόντων ζυθοποιίας και οινοποιίας μέσω διαδικασιών βιομετατροπής. Η βιομετατροπή είναι η διαδικασία χρήσης μικροοργανισμών, όπως ζυμομύκητες και βακτήρια, ή ακινητοποιημένων ενζύμων για τη μετατροπή των αποβλήτων σε χρήσιμες χημικές ύλες, προϊόντα προστιθέμενης αξίας και υλικά. Η βιομετατροπή των παραπροϊόντων της ζυθοποιίας και του οινοποιείου μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης, παρέχοντας παράλληλα μια εναλλακτική πηγή πολύτιμων χημικών και υλικών.

  • The brewing and wine industries contribute significantly to the global economy, producing a wide range of products enjoyed by consumers around the world. However, these industries generate a significant amount of waste, including spent grain and fruit residues and liquid waste. Untreated disposal of these by-products can be harmful to the environment, leading to the need for alternative solutions. A promising approach is the utilization of brewing and winemaking by-products through bioconversion processes. Bioconversion is the process of using microorganisms, such as yeasts and bacteria, or immobilized enzymes to convert waste into useful chemicals, value-added products and materials. Bioconversion of brewery and winery by-products can help reduce waste and environmental pollution while providing an alternative source of valuable chemicals and materials 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές