ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

HEALTH AND SAFETY AT WORKPLACES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΤΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. υγιεινή, ασφάλεια, εργασία, τηλεπικοινωνίες
 10. Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ60
 11. 1
 12. 1
 13. 32
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρονται οι βασικές έννοιες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και ο ρόλος των εργαζομένων στη διασφάλιση της δικής τους ασφάλειας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και στην πρόληψη ατυχημάτων,  αλλά και στη σχέση μεταξύ της επικοινωνίας και της Συμπεριφοράς Συμμόρφωσης με την Ασφάλεια και τη σχέση μεταξύ Συμπεριφοράς Συμμόρφωσης Ασφαλείας και Κανόνων και Διαδικασιών Ασφαλείας. Ακολουθεί αναφορά στα μέτρα ατομικής προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, στους κινδύνους των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και ακολουθεί ειδική αναφορά στην υγιεινή και Ασφάλεια στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό να εντοπιστούν σημαντικά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους εργασίας διερευνώντας την υφιστάμενη κατάσταση υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους εργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους που υπάρχουν ή προέρχονται από το περιβάλλον εργασίας τους και φαίνεται να έχουν εκπαιδευτεί τόσο για την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Η ύπαρξη ενός Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στο οποίο θα απευθυνόντουσαν για την υπόδειξη κινδύνων στο χώρο εργασίας τους για την αναζήτηση λύσεων ή βοήθειας είναι πολύ απαραίτητη,  ενώ χαρακτηρίστηκαν ως ικανοποιητικά τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Όσον αφορά το πόσο συχνά συζητούνται θέματα σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων υποστηρίχθηκε ότι αυτό συμβαίνει  κυρίως όποτε απαιτείται. Επίσης,  δεν υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία,  ενώ οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν μόνο τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά όχι τα παρ' ολίγον ατυχήματα.

  • This paper deals with health and safety in workplaces in the telecommunications sector. First,  the paper covers the basic concepts of Health and Safety in the workplace and the role of workers in ensuring their own safety. Then there is reference to compliance with Health and Safety rules and accident prevention,  but also the relationship between communication and safety compliance behavior and the relationship between Safety Compliance Behavior and Safety Rules and Procedures. This is followed by a reference to personal protection measures and employee safety,  to the risks of workers in the workplace and follows a special reference to hygiene and safety in the telecommunications sector. In the second part of the work,  research is carried out in order to identify important health and safety issues in workplaces by investigating the current state of health and safety in workplaces in the telecommunications sector. The most important conclusions that emerge from the research are that the employees have been informed about the risks that exist or come from their work environment and seem to have been trained both to prevent and deal with these risks. The existence of an Office of Health and Safety at Work to which they would turn to indicate risks in their workplace to seek solutions or help is very necessary,  while the current health and safety measures were characterized as satisfactory. Regarding how often occupational health and safety matters are discussed between management and workers it was argued that this happens mainly when required. Also,  there is no provision for staff training on health and safety issues at work,  while workers are required to report only accidents that occur during their work but not near misses.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.