"Διαχείριση Υδατικών Πόρων, τεχνολογία πόσιμου νερού (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΟΙΑΣ, ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ)"

"Management of Water Resources, drinking Water Technology (CASE OF ASSOCIATION OΙΑS, ISLAND OF THIRA)" (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΕΡΑΣΚΙΕΡΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 13 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. Χρυσικόπουλος, Κωνσταντίνος
 8. Κομνίτσας, Κων/νος | Μαρνέλλος, Γεώργιος Αν.Καθηγητής
 9. Υδατικοί πόροι | πόσιμο νερό | διαχείριση υδατικών πόρων | αφαλάτωση | αντίστροφη ώσμωση | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 10. Διαχείριση Αποβ΄λήτων/ ΔΙΑ50
 11. 8
 12. 38
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, σχήματα, εικόνες, χάρτες, διαγράμματα
  • Οι αυξανόμενες κλιματικές αλλαγές διαταράσσουν τα ιστορικά μοτίβα των βροχοπτώσεων, γεγονός που επηρεάζει τελικά την παγκόσμια κατανομή του νερού, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών λύσεων αποθήκευσης όπως φράγματα, λίμνες ακόμη και υπόγεια αποθέματα γίνονται λιγότερο εφικτά. Η αφαλάτωση είναι η διαδικασία που καθιστά πόσιμο το αλμυρό νερό των ωκεανών της Γης και θα μπορούσε να είναι μια λύση για την ξηρασία, ειδικά σε θερμότερες και ξηρότερες περιοχές. Ωστόσο, οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος και την υποβάθμιση του οικοσυστήματος περιόριζαν πάντα την ανάπτυξη της βιομηχανίας αφαλάτωσης και απαιτούσαν περαιτέρω μελέτες και διορθωτικές ενέργειες. Καθώς η αφαλάτωση γίνεται απαραίτητη για τον πλανήτη μας, η ανάπτυξη βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών για την παραγωγή καθαρού νερού αποτελεί βασικό ερευνητικό θέμα. Οι μέθοδοι αφαλάτωσης θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο, επομένως συζητούνται όλες οι κύριες επιλογές και τα περιβαλλοντικά αποτυπώματά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις ιδιαίτερα κάθε διαδικασίας. Σε αυτή την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναπτύσσεται ως εξής: Στο 1o κεφάλαιο: Αναλύονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη υδατικών πόρων κυρίως στα νησιά και τρόποι αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου στις μέρες μας. Στο 2o κεφάλαιο: Αναφέρεται στην διαδικασία αφαλάτωσης με ποιες μεθόδους και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή της μεθόδου. Εμβαθύνει στην αντίστροφη ώσμωση. Τέλος, αναφέρονται περιπτώσεις στον Ελλαδικό χώρο και ο τρόπος συντήρησης του. Στο 3o κεφάλαιο: Εστιάζει κυρίως στην Χωροταξική κατάσταση της Νήσου Θήρας. Στο 4o κεφάλαιο: Η περίπτωση μελέτης της μονάδας αφαλάτωσης της Νήσου Θήρας -Οίας, εστιάζει κυρίως στην μονάδα αφαλάτωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων της περιοχής Οίας και Νήσου Θήρας, τρόποι επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο αλλά και στις ρυθμιστικές αποφάσεις για την διαχείριση των υδάτων στις Κυκλάδες. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που απορρέουν από την παρούσα έρευνα.
  • Increasing climate changes disturb the historical motifs of rainfall, which ultimately affects global water distribution, including traditional storage solutions such as dams, lakes and even underground stocks become less feasible. Desalination is the process that makes the salty water of the earth's oceans drinking and could be a solution for drought, especially in warmer and drier areas. However, concerns about the high costs and degradation of the ecosystem have always limited the development of the desalination industry and required further studies and corrective actions. As desalination becomes essential for our planet, the development of sustainable and energy efficient technologies for the production of clean water is a key research issue. Desalination methods will play a key role, so all their main choices and environmental footprints are discussed, taking into account the energy requirements in particular each process. In this postgraduate thesis is developed as follows: In Chapter 1: Introductory data on the lack of water resources are analyzed mainly in the islands and ways to deal with this phenomenon nowadays. In Chapter 2: It refers to the desalination process by what methods and by what criteria the method is selected. It deepen the reverse osmosis. Finally, there are cases in Greece and the way it maintains it. In Chapter 3: It focuses mainly on the spatial state of the island of Thira. In Chapter 4: The case of studying the desalination unit of the island Water in the Cyclades. Finally, the conclusions arising from this research are listed.
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.