Πρόβλεψη οικονομοτεχνικών μεγεθών σε έργα οδοποιίας

Forecasting economic and technical quantities in road construction projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΟΥΛΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 8. Έργα οδοποιίας | Μελέτη Έργου | Κατηγορίες Έργων | Δημόσιες συμβάσεις έργων | Διαγωνιστική Διαδικασία | Διάρκεια Σύμβασης | Παράταση Έργων | Συμπληρωματικές Συμβάσεις Έργων | Αναθεώρηση Τιμών | Διάρκεια Ολοκλήρωσης Έργων
 9. Οικονομικά τεχνικών έργων
 10. 1
 11. 17
 12. 9
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συνίσταται στο σχεδιασμό και την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας που αφορά στα έργα οδοποιίας, μέσω συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών πρωτογενών δεδομένων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού της Αττικής και της Εύβοιας. Συγκεκριμένα θα εντοπίστουν και τεκμηριωθούν κενά στην επιστημονική γνώση, θα αναπτυχθούν ερευνητικά ερωτήματα, θα αναλυθούν τα δεδομένα με σκοπό την τεκμηρίωση των ερευνητικών ερωτημάτων και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα.

   Με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στις διατάξεις Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ορίζεται σαφώς από τον νόμο αυτόν, ήτοι σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης, τη διαδικασία ανάθεσης, τον τρόπο διεξαγωγής των έργων, τις πληρωμές τους και όλα όσα αφορούν σε αυτά.

   Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας συλλέχθηκαν στοιχεία έργων από Αναθέτουσες Αρχές του Νομού Αττικής και Ευβοίας που εκτελούν έργα οδοποιίας. Τα στοιχεία αφορούσαν στους εμπλεκόμενους φορείς, στον προϋπολογισμό μελέτης, στις κατηγορίες από τις οποίες αποτελούνται τα έργα, στη διαδικασία ανάθεσης, στις ημερομηνίες και στα ποσά των συμβάσεων, σε τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις που συνάφθηκαν, στις παρατάσεις που τυχόν δόθηκαν για την ολοκλήρωση των έργων και στο είδος της οδοποιίας που εκτελέστηκε.

   Η παρούσα μελέτη είναι σημαντική για τους οικονομικούς φορείς – εργολάβους δημοσίων έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων  Έργων για την κατηγορία «έργων οδοποιίας». Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, θα μπορούσαν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να προβλέψουν μεγέθη που θα τους βοηθούσαν στην καλύτερη εκτίμηση του κόστους και του χρόνου του έργου. Οι Αναθέτουσες Αρχές κατά την εκπόνηση της μελέτης ενός έργου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη μελέτη για την αποφυγή πιθανών αποκλίσεων των μεγεθών και στοιχείων των έργων κατά τη φάση υλοποίησής τους.

   Από την παρούσα μελέτη εξήχθησαν συμπεράσματα που διαφοροποιούν τα στοιχεία των έργων που εκτελούν οι Δήμοι σε σχέση με αντίστοιχα της Περιφέρειας. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, ήτοι για παράδειγμα στον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, στην έκπτωση που προσφέρουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και στο χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή. Έχουν αναλυθεί, επίσης, για τις αναθέτουσες αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι παρατάσεις των έργων, οι συμπληρωματικές συμβάσεις, οι αναθεωρήσεις των τιμών των εργασιών, στοιχεία τα οποία αποδίδουν διαφοροποίηση ανάλογα με τους φορείς.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές