Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ COVID ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

THE IMPACT OF COVID ON THE MARITIME INDUSTRY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
 4. 14 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΔΑΣΑΚΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ
 8. ΔΑΣΑΚΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ | Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. covid-19.shipping transportation,maritime industry,pandemic
 10. SCM11 MARITIME LOGISTICS
 11. 1
 12. 43
  • Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο σαφές πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και την ανάπτυξη του εμπορίου. Σήμερα, σε μια εποχή που όλα αλλάζουν συνεχώς σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, εμπορικό, πολιτικό και όπου η  ταχύτητα της πληροφορίας αλλάζει γρήγορα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν γίνει πιο ευαίσθητες. Όλες αυτές οι συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την παγκοσμιοποίηση και τον γρήγορο τρόπο αλλαγής της τεχνολογίας, εκτός από την εξέλιξη των αλυσίδων εφοδιασμού, δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον. Συγκεκριμένα, οι θαλάσσιες μεταφορές που αντιπροσωπεύουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους από φυσικούς και μη φυσικούς παράγοντες. Το θαλάσσιο δίκτυο έχει γίνει πιο περίπλοκο και η αντιμετώπιση των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πιο σημαντική από ποτέ για την επιβίωση των επιχειρήσεων.

   Σε αυτή την εργασία τονίζουμε τον σημαντικό ρόλο της ναυτιλίας ως τεράστιου τμήματος της οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς αυτή αλληλεπιδρά άμεσα με το διεθνές εμπόριο, τις μεταφορές αγαθών και τα logistics. Η ναυτιλιακή βιομηχανία που είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες για την ελληνική, και όχι μόνο, ανάπτυξη, λόγω της πανδημίας (Covid-19) χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Όλοι οι τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας επηρεάστηκαν σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και ντίζελ, η εφοδιαστική αλυσίδα εφοδιασμού, η κίνηση πλοίων από λιμάνι σε λιμάνι, το ανθρώπινο δυναμικό στον θαλάσσιο τομέα και τα κρουαζιερόπλοια καθώς και το περιβάλλον και η ναυπηγική βιομηχανία.

   Επιπλέον, σε αυτό το άρθρο συζητάμε πώς επηρεάστηκαν τα θαλάσσια logistics λόγω της πανδημίας του Coronavirus (Covid-19) που προκάλεσε χάος και αποκάλυψε πόσο ευάλωτα ήταν τα δίκτυα και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, κατηγοριοποιούμε τον τεράστιο αντίκτυπο της πανδημίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και ιδιαίτερα στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά λιμάνια, στο διεθνές εμπόριο, σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και επιβατηγά πλοία, καθώς και σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της ναυτιλίας. Αναφέρουμε επίσης τις περιπτωσιολογικές μελέτες λιμένων του Ρότερνταμ , του λιμανιού τοu Aμβούργου,της Αμβέρσα και του λιμανιού της Σανγκαι .Τέλος, αναφέρουμε πώς η ναυτιλιακή βιομηχανία ανταποκρίνεται σε αυτόν τον απροσδόκητο ιό και πόσο ανθεκτική ήταν.

  • In recent years, it has become increasingly clear how important the role of the supply chain is for the modern way of operation and the development of commerce. Nowadays, in an era where everything constantly changes at every level, economic, commercial, and political and where the speed of information is changing fast, Supply chains have become more sensitive. All these constantly changes in the environment, considering globalization and the rapid way technology changes, besides the evolution of supply chains, create uncertainty for the future. Specifically, maritime transport, which accounts for 90% of global trade, faces many risks from natural and non-natural factors. The maritime network has become more complex, and dealing with supply chain disruptions is more important than ever for business survival.

   In this paper, we emphasize the important role of shipping as a huge part of the economy at both national and global levels and how this immediately interacts with international trade, goods transport, and logistics. The shipping industry, one of the most important industries for the Greeks, not only developed due to the pandemic(Covid-19) had to face serious problems. All the sectors of the shipping industry were affected at all levels, national, European, and global and especially the maritime transport of goods and diesel, the supply chain logistics, the movement of ships from port to port, the human resources in the maritime sector and cruise ships as also the environment and the shipbuilding industry.

   In addition, in this paper, we discuss how maritime logistics was affected due to the Coronavirus pandemic (Covid –19), which caused chaos and revealed how vulnerable networks are, especially maritime transport. Furthermore, we categorize the huge impact of the pandemic on the Maritime industry, especially in the Global and European ports, in international trade, in container vessels and passenger vessels, as well as human resources in the maritime sector. We also mention the case studies of the Ports of Rotterdam ,Port of  Hamburg, Antwerp and Shanghai Port. Finally, we mention how the maritime industry responded to this unexpected virus and how resilient the industry was.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές