Χρήση νέων τεχνολογιών την περίοδο της καραντίνας: η σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Use of new technologies during the COVID19 quarantine: the relationship with teacher job satisfaction and burnout (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 5 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Νεκτάριος Σταύρου
 8. Αρμακόλας, Στέφανος, Χαρτοφύλακα, Αντωνία
 9. χρήση νέων τεχνολογιών, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική εξουθένωση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
 10. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής
 11. 3
 12. 32
 13. 133
  • Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τη σχέση μεταξύ της χρήσης και των στάσεων έναντι των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο της υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί.

   Συμμετέχοντες: στη μελέτη συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονταν σε δημόσιο ή ιδιωτικό δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, και η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 44.6 έτη.

   Μεθοδολογία: οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τρία εργαλεία μέτρησης: την Κλίμακα Χρήσης και Στάσεων έναντι των Media και των Τεχνολογιών (The Media and Technology Usage and Attitudes Scale), την Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Job Satisfaction Scale; JSS) και την Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory, ΜΒΙ). Εξετάστηκαν οι παράγοντες των τριών εργαλείων μέτρησης και αναλύθηκαν ως προς τα ακόλουθα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, φύλο, ηλικία, σχολείο εργασίας, εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

   Αποτελέσματα: από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι προσωπικοί παράγοντες των συμμετεχόντων φύλο, ηλικία, εκπαίδευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών δεν επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ούτε την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματος. Ωστόσο αναδείχθηκαν διαφορές μεταξύ αυτών των ατομικών χαρακτηριστικών στο επίπεδο χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δύο προεξέχοντα σημεία που αναδείχθηκαν με αυτή τη μελέτη είναι ότι η θετική στάση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες οδηγεί σε αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ η αρνητική στάση προς τις νέες τεχνολογίες ενισχύει τη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση στους εκπαιδευτικούς του δείγματος.

   Συμπεράσματα: καθώς η μόνη μεταβλητή που μπορεί να επηρεαστεί από όσες εξετάστηκαν στη μελέτη αυτή είναι η παροχή εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την αναγκαιότητα για τη διοργάνωση περισσότερων επιμορφωτικών δράσεων με αντικείμενο τη χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για παιδαγωγικούς σκοπούς. Κατ’αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ενώ θα περιοριστούν ταυτόχρονα τα στοιχεία που οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση με όλες τις συνέπειες που έχει η τελευταία τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές που εξυπηρετούν.


   Λέξεις-Κλειδιά: χρήση νέων τεχνολογιών, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική εξουθένωση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια

  • Abstract

   Aim: aim of this study is to investigate the correlation between the usage and attitude of media and new technologies for educational purposes, the job satisfaction and burnout of elementary, middle and high school teachers especially during the enforced eLearning period due to the COVID19 pandemic.

   Sample: the sample of the study comprises of 179 elementary, middle and high school teachers, regardless of specialty, whether they were working in a public or private school. The majority of the participants were women, and the mean age of the sample was 44.6 years of age.

   Methodology: the participating teachers completed three scales: The Media and Technology Usage and Attitudes Scale, the Job Satisfaction Scale (JSS) and the Maslach Burnout Inventory, (ΜΒΙ). All the factors of the three scales were analysed with regards to the personal characteristics of the participants: gender, age, school, mastery in the use of media and new technology.

   Results: the analysis of the questionnaires showed that the individual characteristics of the participants' gender, age, and mastery in the use of new technologies do not affect the job satisfaction or burnout of the primary and secondary school teachers of the sample. However, differences between these individual characteristics in the level of use and utilization of ICT in the educational process emerged. Two salient points that emerged with this study are that positive attitudes towards new technologies among primary and secondary school teachers lead to increased job satisfaction, while negative attitudes towards new technologies enhance emotional exhaustion and depersonalization among the teachers of this sample.

   Conclusions: as the only variable -from those examined in this study- that can be influenced is the provision of training to teachers. The results support the need for more training activities regarding the use of modern technological tools for pedagogical purposes. In this way, the job satisfaction of teachers will increase, while at the same time reducing the elements that lead to burnout with all the consequences that the latter has for both the teachers themselves and the students they teach.


   Keywords: media and technology use, job satisfaction, burnout, teachers, primary school, secondary school

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές