Η επίδραση της πανδημίας στο κράτος δικαίου και τη διαφθορά με άξονα τις δημόσιες συμβάσεις . Η περίπτωση των καταστημάτων κράτησης

The influence of the pandemic on the rule of law and corrruption in Greece, focusing on public procurement. The case of penitentiary (english)

 1. MSc thesis
 2. MΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΑΝΝΑ
 8. ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΑΝΝΑ - ΚΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 9. Κράτος δικαίου, διαφθορά , πανδημία, δημοσιες συμβάσεισ, σωφρονιστικά καταστήματα
 10. ΠΕΔ 53 ΠΕΔ 52
 11. 1
 12. 69
 13. 25
 14. Σ. Βιδάλη, Ν. Κουλούρης, Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.), Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα, Αθήνα, εκδόσεις ΕΑΠ, 2019.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διαφθορά κα πως αυτή επηρεάστηκε από την πανδημία στον ευαίσθητο τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η θεωρητική προσέγγιση ξεκίνησε με συστηματική διερεύνηση του φαινομένου της διαφθοράς, της πολυσχιδούς μορφής του, τους λόγους απουσίας ενός ευρέος αποδεκτού ορισμού του. Η προσέγγιση δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ποινικοδογματική προσέγγιση της διαφθοράς και πως αυτή αποτυπώνεται στο ποινικό μας δίκαιο. Γίνεται επίσης ανάλυση των δημοσίων συμβάσεων, των αρχών που τις διέπουν και πως εμπλέκονται οι δημόσιες συμβάσεις με την πανδημία. Άξια μνείας είναι η συστηματική προσέγγιση των εκθέσεων ευρωπαϊκών θεσμών όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη διαφθορά και τις δημόσιες συμβάσεις στις χώρες μέλη της ΕΕ και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ετών που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με τη νομοθετική προσέγγιση επί των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα με τις τροποποιήσεις που θεσμοθετήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία από την απειλή της πανδημίας. Η συμβολή της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς κατέστη ιδιαίτερα σημαντική κατά την περίοδο της πανδημίας.

   Το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας πλαισιώνεται από σχετική ποιοτική έρευνα σε σωφρονιστικά καταστήματα  ως προς τον τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών επί των δημοσίων συμβάσεων την περίοδο της πανδημίας. Με την εν λόγω έρευνα γίνεται προσπάθεια μεταξύ άλλων συγκριτικής απεικόνισης του νομοθετικού πλαισίου επί των δημοσίων συμβάσεων και της πρακτικής που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο αυτή. Η ερευνητική μελέτη εμβαθύνει στη συσχέτιση φαινομένων διαφθοράς στα σωφρονιστικά καταστήματα την περίοδο της πανδημίας.

   Από τα σημαντικότερα ευρήματα που αναδύονται από τη παρούσα μελέτη είναι η συσχέτιση των πράξεων διαφθοράς με την κατάπτωση των ηθικών αξιών σε συνδυασμό με την ασάφεια της εννοιολογικής προσέγγισης της διαφθοράς.

  • This thesis approaches the topic of corruption and how it has been affected by the pandemic in the sensitive area of public procurement. The theoretical path began with a systematic exploration of the phenomenon of corruption, its multifaceted formand the reasons for the absence of a widely accepted definition of corruption. The approach did not fail to mention the criminal-dogmatic approach to corruption and how it is reflected in our criminal law. Moreover, there is also an analysis of public procurement, the principles governing it and how public procurement is involved with the pandemic. Furthermore, it is worth mentioning that the systematic approach of European institutions' reports on the rule of law, corruption and public procurement in EU member states and Greece during the years particularly affected by the pandemic. Finally, the theoretical part concludes with the legislative approach to public procurement and in particular with the amendments introduced in order to safeguard public health from the threat of the pandemic. The contribution of the Single Public Procurement Authority and the Competition Commission in the fight against corruption was particularly important during the pandemic period.

   The research part of this paper is accompanied by a relevant qualitative research in penitentiary institutions as to how the procedures on public procurement were applied during the pandemic period. With this research, an attempt is made, in company of other things, to comparatively illustrate the legislative framework on public procurement and the practice that was applied during this period. The research study delves into the correlation of corruption phenomena in penitentiaries during the pandemic period.

   Among the most important findings emerging from this study is the correlation between acts of corruption and the decline of moral values coupled with the ambiguity of the conceptual approach to corruption.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές