ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

SWIMMING AND DISABILITY- EMERGING SELVES INTO WATER (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
 3. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 4. 09 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΠΑΤΕΡΑΚΗ, ΜΙΜΗΝΑ
 8. ΤΣΟΥΜΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΤΖΑΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. Κολύμβηση, ΑμεΑ, Πρόσβαση, Υδροθεραπεία, Αναπηρία
 10. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
 11. 12
 12. 7
 13. 74
  • Ο αθλητισμός προάγει την υγεία και την ευεξία. Η κολύμβηση αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες για πολλούς ανθρώπους, καθώς και για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η πισίνα ή η θάλασσα σημαίνει ελευθερία κινήσεων, μείωση του στρες, βελτίωση της διάθεσης και θεραπεία της κατάθλιψης. Αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα που προσφέρει σωματικά, ψυχοκοινωνικά και ψυχαγωγικά οφέλη και μέσω αυτής βελτιώνεται η υγεία και η ποιότητα ζωής του ατόμου. Το υδάτινο περιβάλλον αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εκγύμνασης, δεδομένου ότι προσφέρει ευλυγισία και ελευθερία κινήσεων. Μέσα στο νερό επιβραδύνεται η κίνηση, μειώνεται η αρτηριακή πίεση εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης, υπάρχει μειωμένη βαρύτητα άρα και λιγότεροι κραδασμοί στο σώμα και μειωμένη πιθανότητα τραυματισμών. Η υδροθεραπεία είναι ο βασικότερος τρόπος σωματικής άσκησης και θεραπείας των ατόμων με αναπηρία και είναι ωφέλιμη τόσο για τη βελτίωση των σωματικών παθήσεων τους, αλλά τόσο και των νοητικών και των ψυχικών.


   Το κίνητρό για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η αγάπη μου για το υγρό στοιχείο, η μαγεία και η συναρπαστικότητα του νερού, αλλά και το μεγαλείο ψυχής των ανθρώπων με αναπηρίες, οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα δύναμης και θέλησης. Επιπροσθέτως, η ελλιπής ή ανύπαρκτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε κάθε κοινωνικό τομέα, αποτέλεσαν έναυσμα για την αναφορά της ανάγκης των ατόμων αυτών για ισότιμη συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις.


   Η εργασία βασίζεται στην ποιοτική έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση και συνεντεύξεις δώδεκα ατόμων με αναπηρία (κινητικά προβλήματα, τύφλωση ή μερική τύφλωση, νοητικά προβλήματα ή και συνδυασμό κάποιων από τα παραπάνω) που κολυμπούν σε κολυμβητήρια της Αττικής. Απαντούν σε ερωτήματα όπως: «ποια είδη άσκησης σε εξυπηρετούν;», «με ποιους τρόπους σε υποστηρίζει η άσκηση στο νερό;», «πως αισθάνεσαι μπαίνοντας στο νερό;», «με ποιους τρόπους σε υποδέχεται, σε αντιμετωπίζει ο κόσμος έξω και μέσα στο κολυμβητήριο;», «πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η πρόσβασή σου στην πισίνα;», «ποιοι είναι οι στόχοι σου μέσα από την κολύμβηση;». Παρόλο που οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι αποτελούσαν άτομα σχετικά άγνωστα προς εμένα, η στάση τους απέναντι μου δεν ήταν καθόλου επιφυλακτική, αντιθέτως είχαν μία πολύ θετική στάση και όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουν για τους σκοπούς της έρευνας. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση και η κατανόηση των εμπειριών και των πεποιθήσεων αυτών των ανθρώπων και η οποιαδήποτε παροχή βοήθειας προς αυτούς μέσα από την καταγραφή και αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

  • Sport promotes health and well-being. Swimming is one of the most popular sports activities for many people, including people with disabilities. The pool or the sea means freedom of movement, reduction of stress, improvement of mood and treatment of depression. It is an enjoyable activity that offers physical, socio-psychological and recreational benefits, and through swimming a person's health and quality of life are improved. The aquatic environment is the best place to work out, as it offers flexibility and freedom of movement. In water, movement is slowed down, blood pressure is reduced due to hydrostatic pressure, there is less gravity and therefore less vibration in the body and a reduced chance of injury. Hydrotherapy is the most basic form of physical exercise and treatment for people with disabilities and is beneficial both for the improvement of their physical ailments, but also for their mental and psychological ailments.


   The motivation for writing this thesis is my love for the fluid element, the magic and excitement of water, and the greatness of soul of people with disabilities, who give an example of strength and willpower. In addition, the insufficient or non-existent access of people with disabilities to any social sector was a trigger for mentioning the need of these people for equal participation and integration in society without stereotypes and prejudices.


   The paper is based on qualitative research through participatory observation and interviews of twelve people with disabilities (mobility problems, blindness or partial blindness, mental problems or a combination of some of the above) who swim in swimming pools in the Attica region. They answer questions such as: "what types of exercise are suitable for you?", "in what ways does exercise in the water support you?", "how do you feel when you enter the water?", "in what ways are you welcomed and treated by people outside and inside the swimming pool?", "how easy or difficult is your access to the pool?", "what are your goals through swimming?". Although most of the interviewees were relatively unknown to me, their attitude towards me was not at all reserved, on the contrary they had a very positive attitude and all the goodwill to help for the purposes of the research. The purpose of this thesis is to capture and understand the experiences and beliefs of these people and to provide any assistance to them through recording and identifying the difficulties they face.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.