Επίδραση της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής τοποθέτησης των πολιτών στις απόψεις τους για περιβαλλοντικά θέματα

Impact of the economic crisis and the political position of citizens on their opinions on environmental issues (english)

 1. PhD thesis
 2. ΖΩΗ ΓΑΡΕΙΟΥ
 3. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
 4. 28 September 2022
 5. Ελληνικά
 6. Ζέρβας, Ευθύμιος
 7. Ζέρβας, Ευθύμιος | Δημητράς Αυγουστίνος | Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος | Κεχαγιά, Φωτεινή | Σακαντάμης, Κωνσταντίνος | Ζερεφός, Στυλιανός | Δούλος, Λάμπρος
 8. Περιβαλλοντική στάση; Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση; Περιβαλλοντική συμπεριφορά; Πολιτική τοποθέτηση; Οικονομική κρίση; Άποψη πολιτών
 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
  • Τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως ποικίλουν και επεκτείνονται σε ένα εκτενές πλήθος επιστημονικών πεδίων. Η ανθρώπινη συνιστώσα συμβάλλει σημαντικά στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων. Για το λόγο αυτό ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο διερευνούν τον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουν το περιβάλλον μελετώντας την ευαισθητοποίηση, στάση και συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον. Διερευνούν επίσης και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές των πολιτών, καθώς δημογραφικοί, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και προσωπικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες επηρεάζουν τις απόψεις των πολιτών. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις των πολιτών για το περιβάλλον και συγκεκριμένα διερευνάται η ευαισθητοποίηση, η στάση και η συμπεριφορά των πολιτών απέναντι σε καίρια περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και η επίδραση της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών τοποθετήσεων των πολιτών σε αυτές τις απόψεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι πολίτες διατηρούν μία μέτρια στάση απέναντι στο περιβάλλον. Ανησυχούν για το περιβάλλον και για την τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση της φύσης και αναγνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες από την ανθρώπινη επέμβαση στη φύση. Οι πολίτες παρουσιάζουν επίσης, μέτρια θρησκευτικότητα, χωρίς να επηρεάζεται η περιβαλλοντική στάση τους από το βαθμό θρησκευτικότητάς τους. Ωστόσο, οι πολίτες που παρουσιάζουν ισχυρότερη περιβαλλοντική στάση εκφράζουν επίσης, μεγαλύτερη παρουσία της θρησκείας στη ζωή τους. Όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον και αν και κατά πόσο αυτή συνάδει με αντίστοιχες φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολίτες παρουσιάζουν αρκετά υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά μέτρια περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης, κατά τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των πολιτών στην καθημερινότητά τους, σχετικά με τη χρήση και την κατανάλωση νερού, ενέργειας και τροφίμων σε οικιακό επίπεδο, εντοπίστηκε ότι οι πολίτες επιδεικνύουν υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά στις συνήθειες και τις συμπεριφορές τους, κατά τη χρήση των οικιακών συσκευών και στην κατανάλωση ενέργειας και νερού σε επίπεδο κατοικίας. Τέλος, αναφορικά με την πολιτική τοποθέτησης των πολιτών, παρατηρείται ότι οι πολίτες με αριστερή πολιτική τοποθέτηση διατηρούν φιλοπεριβαλλοντική στάση και παρουσιάζουν υψηλότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά σε σχέση με τους πολίτες με δεξιά πολιτική τοποθέτηση.
  • The environmental issues that concern the scientific community worldwide are varied and extend to an extensive number of scientific fields. The human component contributes significantly to the way environmental issues are managed and dealt with. For this reason, researchers from all over the world investigate the way citizens deal with the environment by studying their awareness, attitude and behavior towards the environment. They also investigate the factors that influence citizens' environmental attitudes and behaviors, as demographic, socioeconomic factors, and personal beliefs and ideologies influence citizens' opinions. In this paper, citizens' opinions on the environment are investigated, and in particular, citizens' awareness, attitude and behavior towards key environmental issues are investigated, as well as the effect of the economic crisis and citizens' political positions on these opinions. The results of the survey show that citizens maintain a moderate attitude towards the environment. They are concerned about the environment and the current and future state of nature and recognize the destructive consequences of human interference with nature.Citizens also show moderate religiosity, without their environmental attitude being affected by their degree of religiosity. However, citizens who show a stronger environmental attitude also express a greater presence of religion in their lives. Regarding the awareness of the citizens towards the environment and whether this is consistent with corresponding pro-environmental behaviors, the results show that the citizens show a fairly high environmental awareness but they present a moderate environmental behavior. Furthermore, when investigating the behavior of citizens in their daily lives, regarding the use and consumption of water, energy and food at the household level, it was found that citizens demonstrate responsible environmental behavior in their habits and behaviors, when using household appliances and energy and water consumption at the residential level. Finally, regarding the political position of citizens, it is observed that citizens with a left-wing political position maintain a pro-environmental attitude and show a higher environmental awareness and behavior than citizens with a right-wing political position.
 10. Hellenic Open University
 11. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές