Η Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ο ρόλος της στην Ενεργειακή Ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης

The Electricity Interconnector between Greece and Bulgaria under the European Law and its role in the Energy Security of SE Europe (english)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | Angelos Stratis
 3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)
 4. 14 March 2023
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. Δημήτριος Δεβετζής
 8. Δημήτριος Δεβετζής | Παναγιώτης Δέγλερης
 9. Διασυνδέσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας | Ασφάλεια Εφοδιασμού | Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη | Εσωτερική Αγορά Ενέργειας | Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας | Νοτιοανατολική Ευρώπη | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ενεργειακή Ασφάλεια
 10. Ευρωπαϊκό Δίκαιο / ΕΔΙ55
 11. 7
 12. 19
 13. Περιλαμβάνονται σχήματα, γραφήματα και εικόνες.
  • Η τρέχουσα ατζέντα της ΕΕ περιλαμβάνει πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια, η οποία προβλέπει την επέκταση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προστέθηκε το άρθρο 194 στη ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει τη συνεργασία των κρατών μελών για την ενεργειακή ασφάλεια και την προώθηση της διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων. Μέσω της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, η ΕΕ προωθεί τις επενδύσεις σε έργα νέων διασυνοριακών διασυνδέσεων. Η διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας εντάσσεται στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ως μέρος του διαδρόμου έργων προτεραιότητας NSI East Electricity, ενός συνόλου διασυνδέσεων προς Βορρά-Νότο και Ανατολή-Δύση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και την ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο νομικό πλαίσιο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Βουλγαρίας, και στον ρόλο της στην διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΝΑ Ευρώπης. Εξετάσουμε εάν το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προάγει απλώς, αλλά και διευκολύνει τις νέες διασυνδέσεις για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της ΝΑ Ευρώπης από τρίτες χώρες. Για να απαντηθεί το εν λόγω ερώτημα αναλύονται τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας και η νομολογία του ΔΕΕ, σχετικά με τις νομικές προϋποθέσεις των διασυνδέσεων και το διασυνοριακό εμπόριο. Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού status quo της ΝΑ Ευρώπης, με έμφαση στο ενεργειακό της μείγμα και στην ενεργειακή της εξάρτηση από τρίτες χώρες. Η μελέτη δείχνει ότι, παρά την τυπική απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών της ΕΕ, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία επικρατεί ένα καθεστώς ημι-απελευθερωμένων αγορών, κάτι που ταυτίζεται με την αποθάρρυνση επενδύσεων σε νέες διασυνοριακές διασυνδέσεις και αποτελεί κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

  • The current EU agenda includes climate and energy policy, which foresees the expansion of the electricity interconnectors. The Lisbon Treaty included Article 194 to the TFEU, which foresees cooperation between Member States to secure energy supply and promote the interconnection of the energy networks. Through the Third Energy Package, the EU promotes investments in new cross-border interconnection projects. The Greece-Bulgaria interconnector is included in the Projects of Common Interest as part of the NSI East Electricity priority project corridor, a set of interconnectors in North-South and East-West directions to complete the EU internal energy market and integrate Renewable Energy Sources. The study focuses on the legal framework of the Greece-Bulgaria electricity interconnector and its role in enhancing the energy security in SE Europe. We examine whether the current legal framework not only promotes but also facilitates new interconnectors for the energy independence from third countries. To answer this question, the existing literature from the European Energy Law as well as the CJEU case-law on the legal conditions for interconnectors and cross-border trade are analysed. With regards to energy security, the characteristics of the energy status quo in SEE are presented, with emphasis on its energy mix and its energy dependence on third countries. The study shows that, despite the formal liberalisation of the EU energy markets, a semi-liberalised market regime prevails in Greece and Bulgaria, which is associated with discouraging investment in new cross-border interconnectors and poses a risk to the energy security of the region.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές