ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

CHARACTERISTICS OF GOVERMENTAL CORRUPTION IN MODERN HELLAS (english)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Βούλγαρης, Δημήτριος
 8. Πετρόπουλος, Βασίλειος
 9. ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
 10. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ/ΠΕΔΔΕ
 11. 46
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία αποπειράται να αποτυπώσει τα βασικά τυπολογικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής διαφθοράς στη σύγχρονη Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης της έννοιας της διαφθοράς, παρουσιάζονται οι θέσεις περί της αναγκαιότητας ή μη πρόβλεψης ποινικής ευθύνης για τα κυβερνητικά πρόσωπα, καθώς και προσδιορίζονται τα υποκειμενικά όρια εφαρμογής του άρθρου 86 του Συντάγματος περί της ευθύνης των Υπουργών, όπως και οι μεταβολές που επήλθαν στο εν λόγω άρθρο και στις εκτελεστικές αυτού διατάξεις κατά τη Μεταπολίτευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό υλικό που αποτέλεσε την πηγή ενδείξεων για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κυβερνητικής διαφθοράς. Αποτελείται από επτά υποθέσεις διαφθοράς κυβερνητικών προσώπων. Τα πορίσματα των προκαταρκτικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής για αυτές είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση και κατηγοριοποίηση των εξετασθεισών υποθέσεων και παρουσιάζονται τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής διαφθοράς στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία των ανωτέρω υποθέσεων, αντίστοιχα.  • This paper tries to illustrate the main principal characteristics of governmental corruption in modern Hellas. The first chapter attempts to define conceptually the term of corruption, presents the opinions regarding the necessity or not of criminal liability of members of government and illustrates the range of people who are included in the article 86 of Hellenic Constitution about the criminal liability of Ministers, as well as the changes of that article and its executive laws during the period of Regime Change-Metapolitefsi. The second chapter presents the research material which provided the indications regarding the characteristics of governmental corruption. It is comprised of seven cases of governmental corruption. The findings by the preliminary examination of the council of Parliament regarding these cases are available on the website of the Hellenic Parliament. The third and fourth chapter carries out a statistical analysis and categorizes the examined cases and illustrates the principal characteristics of governmental corruption of the last decades, as these are captured from the elements of the above mentioned cases, respectively.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές