Διερεύνηση των κινήτρων και των ανασταλτικών παραγόντων συμμετεχόντων σε προγράμματα άσκησης σε γυμναστήρια: Η εφαρμογή του μοντέλου της Ψυχολογικής Συνέχειας

Exploring the relationship between motives and constraints among participants in fitness centers. The application of Psychological Continuum Model. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ
 8. Καραγιώργος, Θωμάς, Μπαλάσκα Παναγιώτα, Υφαντίδου Γεωργία
 9. Κίνητρα σε προγράμματα άσκησης, ανασταλτικοί παράγοντες, μοντέλο Ψυχολογικής Συνέχειας, fitness.
 10. Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών
 11. 1
 12. 11
 13. 124
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση διαφορών των κινήτρων και των ανασταλτικών παραγόντων συμμετεχόντων σε προγράμματα άσκησης σε γυμναστήρια ανάμεσα στα στάδια του μοντέλου Ψυχολογικής Συνέχειας. Το μοντέλο της Ψυχολογικής Συνέχειας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τμηματοποίησης των αθλητικών καταναλωτών. Ωστόσο, η εφαρμογή του σε ελληνικό πληθυσμό παραμένει περιορισμένη. Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 162 άτομα από δημοτικά και ιδιωτικά γυμναστήρια. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός τριών κλιμάκων μέτρησης. Για την μέτρηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Alexandris et al. (2021). Επίσης, τα κίνητρα διερευνήθηκαν μέσω της κλίμακας των Pelletier et al. (2013) ενώ για να προσδιοριστεί ο βαθμός ανάμειξης με την άσκηση και να καταταχθούν οι συμμετέχοντες ανάμεσα στα τέσσερα στάδια του μοντέλου της Ψυχολογικής Συνέχειας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Beaton et al. (2011). Σχετικά με τις στατιστικές αναλύσεις, εφαρμόστηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης MANOVA. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν παλιότερες έρευνες που αναφέρουν το μοντέλο της Ψυχολογικής Συνέχειας ως ένα σημαντικό εργαλείο τμηματοποίησης. Συμμετέχοντες εντοπίστηκαν και στα τέσσερα στάδια του μοντέλου (γνώση, έλξη, προσκόλληση, δέσμευση). Όσον αφορά την έννοια της ανάμειξης ο παράγοντας ελκυστικότητα εμφάνισε τη μεγαλύτερη τιμή. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τα εσωτερικά κίνητρα ως βασικό παράγοντα παρακίνησης για συμμετοχή στα προγράμματα άσκησης σε γυμναστήριο. Όλες οι διαστάσεις των κινήτρων εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάθε επίπεδο του μοντέλου. Επίσης, οι ανασταλτικοί παράγοντες που επηρέασαν περισσότερο τους συμμετέχοντες ήταν ο χρόνος, η υγιεινή και ο covid-19. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα στάδια εντοπίστηκαν στους παράγοντες covid-19, τις εγκαταστάσεις, τους συνασκούμενους και τους ψυχολογικούς παράγοντες. Η θεωρητική και πρακτική συμβολή της έρευνας θα συζητηθεί.
  • The aim of the study was to examine differences between motives and constraints of participants in fitness centers among the stages of Psychological Continuum Model. The application of Psychological Continuum Model in Greek population as a tool for segmentation of participants has been limited tested yet. Nowadays, the investigation of motives and constraints regarding fitness participation in the post-pandemic era remain particularly important. The sample was one hundred and sixty two people from municipal and private fitness centers. The combination of three scales was used. The scale of Alexandris et al. (2021) was used to measure the contraints, while the motives were examined through the scale of Pelletier et al. (2013). The scale of Beaton et al. (2011) was used to determine the degree of fitness involvement and alocate the participants among the four stages of Psychological Continuum Model. The SPSS statistical software with the use of multivariate MANOVA analysis was applied. The results confirmed previous studies on sport consumers’ segmentation, based on the Psychological Continuum Model. Participants were identified in all four stages of Psychological Continuum Model (awareness, attraction, attachment, allegiance). With respect to sport involvement, the attractiveness factor showed the most importance. The findings of the survey revealed that internal motivations acted as a key factor to participate in fitness programs. All dimensions of motivation had statistically significant differences among stages. Also, the factors of time, hygiene and covid-19 were the most influential. The theoretical and practical contribution of the research will be discussed.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές