Οι αιτίες, η έκταση, η ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και η σχέση της με τη διαφθορά

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. Βασίλειος, Πετρόπουλος
 8. Φαινόμενο Φοροδιαφυγής, Έκταση φαινομένου φοροδιαφυγής, Λύσεις φαινομένου φοροδιαφυγής, Διαφθορά
 9. ΠΕΔΔΕ
 10. 21
 11. 96

  •          Ως οικονομικά εγκλήματα ορίζονται οι εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται με την εκμετάλλευση του οικονομικού συστήματος με στόχο την αύξηση της περιουσίας του δράστη ή άλλων προσώπων και συνήθως εις βάρος της εθνικής περιουσίας, των συμφερόντων που αφορούν στην οικονομία της Ε.Ε. και της κοινωνίας εν γένει. Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα αδίκημα του καταλόγου των οικονομικών εγκλημάτων. Η πολιτική που ακολουθείται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί  η φοροδιαφυγή, είναι διαφορετική σε κάθε χώρα και αυτό εξαρτάται από τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και τη νοοτροπία εν γένει, που κατέχει κάθε έθνος. Η εγκληματικότητα άλλωστε, μπορεί να θεωρηθεί ως ο «πολιτισμικός καθρέφτης» ενός έθνους. Η άποψη αυτή, αντιπροσωπεύεται και από την περίφημη ομιλία «Societies have the criminals they deserve» του Alexander Lacassange (εκπρόσωπος της γαλλικής κοινωνιολογίας της εγκληματολογίας) που βασίζεται στην υπόθεση ότι το περιβάλλον είναι πρόσφορο έδαφος για εγκληματικότητα (Πιτσελά, 2010:57). Για την εξάλειψη του φαινομένου της φοροδιαφυγής, η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική δεν θα πρέπει να σχετίζεται με την επιβάρυνση των φορολογουμένων παρά να ευαισθητοποιεί τη φορολογική κουλτούρα των πολιτών μέσω της απλούστευσης του φορολογικού συστήματος.

            Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο να εξετάσει τη φοροδιαφυγή ως φαινόμενο υπό τη νομική και οικονομική της οπτική, καθώς επίσης να αναδείξει τη σημασία της για την ελληνική κοινωνία. Πέραν της εννοιολογικής κατανόησης της φοροδιαφυγής, επιπρόσθετος σκοπός είναι, να αναζητηθούν οι βασικοί παράγοντες που ωθούν τους φορολογούμενους να αποκρύπτουν τα εισοδήματά τους από τις επίσημες καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, να αναδειχθούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην μέτρηση του φαινομένου και ακολούθως να παρουσιαστεί το πώς αντιμετωπίζεται ποινικά η φοροδιαφυγή. Κατόπιν της ανάλυσης του φαινομένου της φοροδιαφυγής, προσδιορίστηκε η σχέση του φαινομένου με τη διαφθορά, εξήχθησαν τα ανάλογα συμπεράσματα και τέθηκαν προτάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Για την επίτευξη των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση εγχώριων και ξενόγλωσσων πηγών.

  • Economic crimes are defined as criminal acts committed by exploiting an economic system with the aim of increasing the wealth of the perpetrator or other persons and usually to the detriment of national wealth, the economic interests of the EU and society in general. Tax evasion is an offense on the list of economic crimes on a global scale. The policy to address this varies from country to country, depending on the economic, political conditions, tax culture and mentality of each nation. After all, crime can be seen as the "cultural mirror" of a nation. This point of view is also represented by the famous speech "Societies have the criminals they deserve" by Alexander Lacassange (representative of the French sociology of criminology) which is based on the assumption that the environment is fertile ground for criminality (Pitchela, 2010:57). To eliminate the phenomenon of tax evasion, the respective government should lighten the tax burden and at the same time, strengthen the tax awareness of the citizens through the simplification of the tax system.

   This thesis aims to examine tax evasion as a phenomenon from both a legal and economic perspective, as well as to highlight the impact on   Greek society. In addition to the conceptual understanding of tax evasion, an additional purpose is to look for the main factors that push taxpayers to hide their income from the official competent authorities, to highlight the difficulties presented in measuring the phenomenon and then to present how it is dealt with criminally tax evasion. Following the analysis of the phenomenon of tax evasion, the relationship between the phenomenon and corruption was determined, the corresponding conclusions were drawn and proposals were made in order to deal with the phenomenon of tax evasion. To achieve the above, a thorough bibliographic review of domestic and foreign language sources was carried out.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.