ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ: ΕΝΝΟΙΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

CORRUPTION IN PRISON: CONCEPT, PHENOMENOLOGY AND TACKLING. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Κουλούρης, Νικόλαος
 8. Αλοσκόφης, Ουίλιαμ
 9. Φυλακή | διαφθορά | σωφρονιστικός υπάλληλος | κρατούμενος | παράνομη συναλλαγή
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 31
 12. 29
 13. ΔΙΑΦΘΟΡΑ
  • Η παρούσα εργασία έχει ως  αντικείμενο τη μελέτη του φαινομένου της διαφθοράς στη φυλακή. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας προέρχεται από ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά.

   Το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στις μορφές της διαφθοράς που σημειώνονται σε έναν δύσκολα προσεγγίσιμο χώρο, όπως είναι οι φυλακές. Είναι δύσκολο να μελετηθεί ο χώρος των φυλακών, εξαιτίας της κλειστής του δομής και φύσης και ακόμα πιο δύσκολο να αναδειχθούν φαινόμενα, όπως είναι η διαφθορά, που υπονομεύουν τον στόχο που καλείται να υπηρετήσει το σωφρονιστικό σύστημα και δεν είναι άλλος από την ομαλή κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους και ο σεβασμός στην προσωπικότητά τους κατά την κράτηση.

   Η εργασία επιδιώκει να εντοπίσει και να αναλύσει τις μορφές που λαμβάνει η διαφθορά στη φυλακή, τα αναδείξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τη σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης της φυλακής αλλά και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.

   Το σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη, όπως διαπιστώθηκε κατά τη συγγραφή της εργασίας, δεν είναι απαλλαγμένο από προβληματικές παγιωμένες αντιλήψεις ιθυνόντων και αλλά και μέρους των υπαλλήλων. Η Πολιτεία στρέφει το ενδιαφέρον της μόνο σε περιπτώσεις έκνομων ενεργειών που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα. Αυτά ανατροφοδοτούν μια κατάσταση στην οποία κερδίζουν όσοι επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη για δικό τους συμφέρον παρανομώντας.

   Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας γίνεται μια γενικότερη παρουσίαση του φαινομένου της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, την κατηγοριοποίηση των διάφορων μορφών του και τη διαμόρφωση μιας τυπολογίας του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η διαφθορά στη φυλακή. Ερευνώνται οι σχέσεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των κρατουμένων στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης της φυλακής, η οποία αποτελεί εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη της διαφθοράς.

   Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τομείς εκδήλωσης της διαφθοράς στο χώρο της φυλακής, όπως αυτοί παρατηρούνται εντός των καταστημάτων κράτησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της διαφθοράς στη φυλακής. Κατόπιν στο επόμενο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην εθνική και διεθνή νομοθεσία ως θεσμικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε περιστατικά διαφθοράς σωφρονιστικών υπαλλήλων τόσο από σε άλλες χώρες όσο και από την Ελλάδα.


  • The main object of the present work is the phenomenon of corruption in correctional institutions. Most of the bibliography used is derived from foreign scientific sources, books and journals.

   My interest focused on the forms of corruption that occur in places with low visibility, such as prisons. It is difficult to study the area of prisons, because of its closed structure and nature and even more difficult to enlighten phenomena, such as corruption, that undermine the goal that the prison system is called to serve, which is the normal social reintegration of prisoners after their release, and also respect for their personality during their detention.

   The work intents to identify and analyze the forms that corruption takes in prison, recognize the persons involved and the relationships developed among them in the context of the social organization of prison and propose measures to tackle this phenomenon.

   The penitentiary system in Greece and in other countries, as it was studied in the course of this work, is not free from long-standing problematic perceptions. The state turns its interest only in cases of illegal actions that have received a lot of publicity. This feed back into situation for those who seek to profit for their own interest. The first chapter of this study presents a more general discussion of the phenomenon of corruption in public administration, its categorization and a suggested the typology. In the second chapter, the corruption in the prison is clarified. The relationship between correctional officers and prisoners within the social organization of the prison is under the research. The prison is fertile ground for the development of corruption. 

   Then, in the third chapter the areas of corruption occurrence in prisons are analyzed, as they are observed within the prison estate. In the fourth chapter, reference is being made to the ways of dealing with the phenomenon of corruption. In the next, fifth chapter, we refer to the national and international legislation as institutional tools to deal with this phenomenon and in the sixth chapter there is a reference to incidents of corruption of prison officials, both from other countries and from Greece as well.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές