Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΟΎΖΟΣ, ΓΙΏΡΓΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 25 June 2022 [2022-06-25]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Αλεξόπουλος, Θωμάς
 8. Κοστολόγηση Έργων | Costing of works
 9. 3
 10. 10
 11. 22
 12. Περιέχει γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα.
  • Η εκτίμηση του κόστους κατασκευής ενός τεχνικού έργου αποτελεί ένα εγχείρημα θεμελιώδους χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει την ταυτόχρονη χρήση τόσο των επιστημονικών μεθόδων, όσο και την εμπειρία του ειδικού που παρακολουθεί το έργο. Ο υπολογισμός του κόστους κατασκευής στοχεύει στην απόδοση των απαραίτητων γνώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται κυρίως με οικονομικά στοιχεία ως προς τα απαιτούμενα υλικά και τις ποσότητες που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Κατά τη διαδικασία κοστολόγησης ενός τεχνικού έργου ανακύπτουν πολλαπλά προβλήματα που αφορούν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των κοστολογήσεων καθώς και των μηχανισμών μέσω των οποίων αυτά υλοποιούνται. Σημασιολογικά, ο όρος κοστολόγηση αναφέρεται στο σύνολο των εξόδων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του έργου. Ως τεχνικό έργο λαμβάνεται υπόψιν κάθε έργο που έχει οικοδομικό, λιμενικό και υδραυλικό, συγκοινωνιακό, μηχανολογικό χαρακτήρα ενώ περιλαμβάνεται και το σύνολο των έργων με ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, η ορθή κοστολόγησή τους επιτυγχάνεται μέσω της κατάτμησης του κόστους σε ένα σύνολο από δράσεις και δραστηριότητες. Ωστόσο, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος υπέρβασης του κόστους που οφείλεται κυρίως στον κακό σχεδιασμό των επιμέρους φάσεων μιας κοστολόγησης. Ως αποτέλεσμα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν, κρίνεται απαραίτητη η γνώση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του ίδιου του έργου καθώς και η εμπειρία και κριτική αντίληψη των αρμόδιων υλοποίησής του. Συμπερασματικά, η εκτίμηση του κόστους μιας κατασκευής είναι ζωτικής σημασίας και έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία του έργου. Γενικότερα, τα είδη του κόστους της κατασκευής περιλαμβάνουν το αρχικό κόστος του κεφαλαίου, την απόκτηση της έκτασης, καθώς και την εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών – ή μελετών σκοπιμότητας. Επίσης, εκτιμάται ο αρχιτεκτονικός στατικός και μηχανολογικός μεταξύ άλλων, σχεδιασμός, και η ίδια η κατασκευαστική διεργασία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκτίμηση του κόστους για τα υλικά, τον εξοπλισμό και της εργασιακής δράσης. Για να λάβει χώρα ένα τεχνικό έργο, απαιτείται ο προγραμματισμός της εκτέλεσης του και των διαδικασιών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή. Τέλος, η οικονομική εικόνα του τεχνικού έργου λαμβάνει χώρα στην πρώτη φάση του σχεδιασμού, δηλαδή στη διαδικασία σύνταξης της μελέτης και στη συνέχεια της φάσης εκτέλεσης από τον εργολάβο. Η ακρίβεια για την κοστολόγηση και την κατασκευαστική εκτίμηση ενός τεχνικού έργου, είναι κρίσιμος παράγοντας για να στεφθεί με επιτυχία το έργο ενώ η διαδικασία της κοστολόγησης των τεχνικών έργων συνοδεύεται από μια ποικιλία μέσων, τεχνικών και μοντέλων που είναι απαραίτητα ειδικά στα πλαίσια της προμελέτης του κατασκευαστικού – τεχνικού έργου και συνήθως αποδίδουν μια πρώτη εικόνα της πορείας, κοστολόγησης και διαθέσιμων πόρων του έργου. Η χρήση ενός συνόλου από βέλτιστες τεχνικές για την εκτίμηση του κόστους, διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο του χρονικού περιθωρίου και του κόστους σε τεχνικά έργα. Αν και η εφαρμογή της κοστολόγησης διαφέρει σημαντικά ως προς τη δυσκολία της από τη θεωρία στην πράξη, τρία είναι τα βασικά μοντέλα εκτίμησης του κόστους σύμφωνα με τη βιβλιογραφία από τα οποία το περισσότερο διαδεδομένα είναι το σύνολο των παραδοσιακών εκτιμήσεων. Η εκτίμηση του κόστους ενός έργου δεν είναι εγγενώς ακριβής. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές για την επίτευξη ακριβούς εκτίμησης κόστους, ωστόσο, γνωρίζουμε και με βεβαιότητα ότι η ακρίβεια της εκτίμησης κόστους αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα πλήθος επιμέρους σοβαρών παραγόντων που επηρεάζουν τον έλεγχο, τη διαδικασία και την εκτίμηση της κοστολόγησης. Τέλος, παρά το γεγονός ότι η διαχείριση και ο έλεγχος του κόστους είναι θεμελιώδης για τα περισσότερα έργα, σε όλο τον κόσμο οι υπερβάσεις στο εύρος και το κόστος του έργου είναι συνηθισμένες. Η παρούσα έρευνα αφορά στην διερεύνηση της εμπειρίας και των αντιλήψεων διαφόρων φορέων, αναφορικά με την κοστολόγηση των τεχνικών έργων. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων για την ευκολία ή δυσκολία της διαδικασίας της κοστολόγησης των τεχνικών έργων, να διερευνηθεί η εμπειρία των κοστολογητών, να εξεταστούν οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν συχνότερα την κοστολόγηση των τεχνικών έργων με αρνητική σκοπιά και τέλος να διαπιστωθεί εάν το έμμεσο ή άμεσο κόστος δυσχεραίνει περισσότερο στον υπολογισμό του, κ.α. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν σαράντα (40) άτομα που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα με μοναδικό κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα – δηλαδή μηχανικοί. Με βάση τα ερευνητικά πορίσματα επισημαίνεται πως η πλειονότητα ατόμων τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα, συμφώνησαν πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εξαρχής μια σωστή κοστολόγηση στα γενικά έξοδα του έργου, ενώ συνάμα η πλειονότητα εξέφρασε την άποψη πως είναι πολύ εύκολο να τροποποιηθεί το κοστολόγιο ενός έργου, ενώ η πλειονότητα του δείγματος χρησιμοποιεί σπάνια ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες μεθοδολογίες επί του πεδίου.
  • The estimation of the construction cost of a technical project is a fundamental undertaking as it involves the simultaneous use of both scientific methods and the experience of the specialist who monitors the project. The construction cost calculation aims to provide the necessary knowledge and information related mainly to economic data regarding the required materials and the quantities necessary for the implementation of the project. During the costing process of a technical project, multiple problems arise regarding the accuracy and reliability of the costings as well as the mechanisms through which they are implemented.Semantically, the term costing refers to all the expenses necessary for the completion of the project. As a technical project, any project that has a construction, port and hydraulic, transportation, mechanical nature is taken into account, while all energy and telecommunications projects are also included. In the case of technical projects, their correct costing is achieved through the division of costs into a set of actions and activities. However, there is always the risk of cost overruns mainly due to poor planning of the individual phases of a costing.As a result, in order to deal with the challenges that arise, it is necessary to know the special features of the project itself, as well as the experience and critical perception of those responsible for its implementation. In conclusion, estimating the cost of a construction is vital and results in the success of the project.More generally, the types of construction costs include initial capital costs, land acquisition, and the preparation of preliminary studies – or feasibility studies. Also, the architectural static and mechanical, among other things, design, and the construction process itself, which includes the estimation of the cost of the materials, equipment and work action, are also evaluated. For a technical project to take place, it is necessary to plan its execution and the processes that will be required during construction. Finally, the financial picture of the technical project takes place in the first phase of the design, i.e. in the drafting process of the study and then the execution phase by the contractor. The accuracy for the costing and the construction assessment of a technical project is a critical factor for the project to be successful, while the process of costing the technical works is accompanied by a variety of means, techniques and models that are necessary especially in the context of the preliminary study of the construction – of a technical project and usually give a first impression of the progress, costing and available resources of the project.The use of a set of optimal cost estimation techniques greatly facilitates time and cost control in technical projects. Although the application of costing differs significantly in its difficulty from theory to practice, there are three basic cost estimation models according to the literature of which the most widespread is the set of traditional estimates.Estimating the cost of a project is inherently imprecise. There are different methods and techniques to achieve an accurate cost estimate, however, we also know for sure that the accuracy of the cost estimate changes during the project life cycle. Additionally, there are a number of individual critical factors that affect costing control, process and estimation. Finally, although cost management and control are fundamental to most projects, around the world project scope and cost overruns are common.This research concerns the investigation of the experience and perceptions of various agencies, regarding the costing of technical projects. The aim is to identify the opinions of the participants on the ease or difficulty of the process of costing technical works, to investigate the experience of cost estimators, to examine those factors which most often affect the costing of technical works from a negative point of view and finally to establish whether the indirect or direct cost is more difficult to calculate, etc.The present research involved forty (40) people who were chosen to participate in the research with the sole criterion of their professional status – that is, engineers. Based on the research findings, it is pointed out that the majority of people who participated in the research agreed that it is very difficult to make a correct costing of the general expenses of the project from the beginning, while at the same time the majority expressed the opinion that it is very easy to modify the cost list of a project, while the majority of the sample rarely uses digital tools and modern methodologies in the field
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.