Υλοποίηση ενός ηχητικού ψηφιακού βοηθού βασισμένου σε τεχνολογία διαδικτύου των πραγμάτων για την υποστήριξη της αυτόνομης κίνησης ατόμων με προβλήματα όρασης

Implementation of an audio digital assistant based on IoT technology to support the autonomous movement of visually impaired people (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδακάκης, Νεκτάριος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Ρίγγας, Δημήτριος
 8. Σακκόπουλος, Ευάγγελος | Βενέτης, Ιωάννης
 9. Διαδίκτυο των Πραγμάτων | Internet of Things | Έξυπνες Φορητές Συσκευές | Smart Mobile Devices | Φορέσιμη Τεχνολογία | Wearable Technology | Υποστηρικτική Τεχνολογία | Assistive Technology | Τρισδιάστατη Εκτύπωση | 3D Printing | Πρωτοτυποποίηση Συστημάτων | System Prototyping
 10. 4
 11. 1
 12. 82
 13. Περιέχει : Εικόνες, σχήματα, διαγράμματα, πίνακες
  • Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2019 δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας - περίπου το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού - αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Ένα μεγάλο μάλιστα ποσοστό από τους συγκεκριμένους ανθρώπους έχει απωλέσει περισσότερο από το 50% της όρασής του. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από χρήσιμα βοηθήματα που να υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους και την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της υποστηρικτικής τεχνολογίας και των τεχνουργημάτων που έχουν ως σκοπό είτε να διατηρήσουν είτε να βελτιώσουν/αυξήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων που παρουσιάζουν αναπηρίες. Σύμφωνα με την Judy Heumann: «Η τεχνολογία κάνει τα πράγματα απλά και εύκολα για τους περισσοτέρους, όμως για τα άτομα με αναπηρία τα κάνει εφικτά». Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, με την αξιοποίηση της προόδου που καταγράφεται στους τομείς των έξυπνων φορητών συσκευών, των αισθητηρίων διατάξεων, του ανοιχτού υλισμικού και λογισμικού και της τρισδιάστατης εκτύπωσης, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένας φορετός ψηφιακός ηχητικός βοηθός σε μορφή πρωτοτύπου συστήματος, βασισμένος σε τεχνολογία διαδικτύου των πραγμάτων για την ανίχνευση εμποδίων στον περιβάλλοντα χώρο με σκοπό την υποστήριξη της αυτόνομης κίνησης των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Ο συγκεκριμένος βοηθός είναι μικρού μεγέθους και βάρους και χαμηλού κόστους απόκτησης. Το σύστημα που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά και αξιολογήθηκε από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Συνακόλουθα διερευνήθηκε η δυνατότητα και τα όρια της αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου με ήχο και η δυνατότητα υποκατάστασης της αίσθησης της όρασης με την αντίστοιχη της ακοής ειδικότερα για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Παράλληλα, διερευνήθηκε η δυνατότητα επέκτασης της παραπάνω κατασκευής ειδικότερα αναφορικά με την αναπαράσταση της πληροφορίας στον χρήστη με απτικό τρόπο.
  • According to the latest report of the World Health Organization in 2019, billions of our fellow human beings - about one sixth of the world population - face vision problems. In fact, a large percentage of these people have lost more than 50% of their vision. These people need useful aids to support their daily activities and their participation in social life. In recent years, with the development of high technology, significant progress has been made in the field of assistive technology and artifacts that aim to either maintain or improve/ increase the functional capabilities of people with disabilities. According to Judy Heumann: "For most of us, technology makes things easier. For a person with a disability, it makes things possible." In this Diploma Thesis, utilizing the advances recorded in the fields of smart mobile devices, sensors, open hardware and software and 3D printing, a special device - in particular a digital audio assistant - was designed and created in the form of a prototype system, based on Internet of Things technology, for the obstacles detection in the surrounding area in order to support the autonomous movement of visually impaired people. This particular assistant is small in size and weight and low acquisition cost. The developed system was pilot tested and evaluated by a representative sample of visually impaired people. Consequently, two possibilities were investigated: the possibility and the limits of the representation of three-dimensional space with sound along with the possibility of substituting the sense of sight with the corresponding one of hearing, especially for visually impaired people. At the same time, it was also investigated the possibility of extending the above device, especially regarding the representation of information to the user in a tactile way.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.