Το ξέπλυμα χρήματος στην ψηφιακή τραπεζική

The money laundering in digital banking (english)

 1. MSc thesis
 2. Μπουρνάκης, Παναγιώτης
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 September 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Ασημακόπουλος, Ιωάννης
 8. Σαμήτας , Αριστείδης
 9. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος | Νομιμοποιήση | Μεταφορά κερδών
 10. 27
 11. 41
 12. 1πινακας και 4 διαγράμματα
  • Σκοπός διπλωματικής εργασίας της μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το ξέπλυμα χρήματος και τους σχετικούς τομείς. Ο κύριος στόχος είναι να εντοπιστούν τα βασικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης τους. Στη συνέχεια διερευνήθηκε το θέμα της ανίχνευσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εντοπίζονται οι κύριες προσεγγίσεις αυτής της ανίχνευσης, καθώς και τα ερευνητικά κενά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε μελλοντικές μελέτες. Η βιβλιογραφία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπορεί να ταξινομηθεί στους ακόλουθους έξι γενικούς τομείς: πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η αποτελεσματικότητά του, η επίδραση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλους τομείς και την οικονομία, ο ρόλος των παραγόντων και η σχετική σημασία τους, το μέγεθος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι νέες ευκαιρίες για ξέπλυμα χρήματος και η ανίχνευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με την ανίχνευση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχουν επικεντρωθεί στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, στις τραπεζικές συναλλαγές ή στο ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε ακίνητα και στο εμπόριο. Επίσης έγινε μελέτη για την περίπτωση της τράπεζας HSBC και για την περίπτωση της Citibank.
  • The purpose of the dissertation is the review of the literature on money laundering and related fields. The main goal is to identify the main economic and social problems and possible ways to deal with them. The issue of detecting money laundering was then investigated. The main approaches of this detection are identified, as well as the research gaps that could be addressed in future studies. The literature on money laundering can be classified into the following six general areas: framework for combating money laundering and its effectiveness, the impact of money laundering on other sectors and the economy, the role of actors and their relative importance, the magnitude of money laundering, new money laundering opportunities and the detection of money laundering. Most money laundering detection studies have focused on the use of innovative technologies, banking or real estate-based money laundering and commerce. A case study was also conducted in the case of HSBC and Citibank.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές