Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορέων του Πολιτισμού εν μέσω Πανδημίας στην αυγή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: Οι Περιπτώσεις της Pinakothek Der Moderne στο Μόναχο και του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

The digital transformation of cultural institutions at the dawn of the 4th Industrial Revolution in the midst of Covid-19: The cases of Pinakothek der Moderne in Munich and the National Museum of Modern Art in Athens (english)

 1. MSc thesis
 2. Γκέτσιου, Ειρήνη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 13 October 2021 [2021-10-13]
 5. Ελληνικά
 6. 176
 7. Δεκούλου, Παρασκευή
 8. Δεκούλου, Παρασκευή | Τσουρβάκας, Γεώργιος
 9. Πολιτισμός | Ψηφιακός Μετασχηματισμός | 4η Βιομηχανική Επανάσταση | Ψηφιακή Στρατηγική | Pinakothek der Moderne | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
 10. 1
 11. 92
 12. 133
 13. Περιέχει εικόνες, φωτογραφίες και σχήματα.
  • Στην αυγή μιας εποχής καταλυτικής, εξαιτίας των διαρκών και επιταχυνόμενων εξελίξεων, αλλά και προκλήσεων, η ακατάπαυστα εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, δίκτυα 5ης γενιάς, νέφος (cloud), προσέδωσαν ένα ιδιάζων πεδίο προσφερόμενο για ανταγωνισμό, ενώ την ίδια χρονική στιγμή η εξέλιξη τους αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης COVID-19, λειτούργησε ως επιταχυντής στη μετεξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4ΒΕ), «Ανθρωπορομποτική Επανάσταση», συνετέλεσε στην ολοκληρωτική αναδιαμόρφωση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού, ανατρέποντας οριστικά και αμετάκλητα τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης των πολιτισμικών μονάδων. Η έγκαιρη αντίληψη της ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στους οργανισμούς και η ανάληψη μιας στοχευμένης ψηφιακής στρατηγικής στους κόλπους των φορέων του πολιτισμού, εξασφαλίζει καινοφανείς δυνατότητες και τη δημιουργία νέων αγορών. Η Pinakothek der Moderne (PdM) στο Μόναχο μέσω του στρατηγικού της σχεδιασμού υιοθέτησε έγκαιρα καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να διαχειριστεί, να διατηρήσει, να καταγράψει και να μεταφέρει στο κοινό της τη μεγάλη συλλογή της από δεκάδες χιλιάδες εκθέματα. Στον αντίποδα θα μελετήσουμε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) το οποίο με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του προσπαθεί να εξελίξει το ψηφιακό του αποτύπωμα μέσω της ανάδειξης της ιστορίας του μουσείου. Στην παρούσα μελέτη θα δούμε πως προδιαγράφεται ο ρόλος των μουσείων στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, τις νέες κατευθύνσεις και δράσεις που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η αξιοποίηση της, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, προκειμένου να αναδείξουν το μουσείο ως μια μορφή ετεροτοπίας.
  • At the dawn of a catalytic era, due to the constant and accelerating developments, but also challenges, the constantly evolving digital technologies (artificial intelligence, Big Data, 5th generation networks, cloud), provided a special field offered for the same competition, At the moment, their evolution is developing at a very fast pace, more specifically, the emergence of the COVID-19 health crisis, which acted as an accelerator in the evolution of the digital transformation.The 4th Industrial Revolution, "anthropomorphic revolution", tends to completely reshape the social and productive fabric, permanently overturning the traditional way of managing cultural organizations. The timely understanding of the integration of digital transformation in the strategic planning of organizations, provides unprecedented opportunities by creating new markets. Pinakothek der Moderne (PdM) in Munich through its strategic design adopted timely digital technologies in order to manage, maintain, record and transfer to its public its large collection of tens of thousands of exhibits. On the other hand, we will study the National Museum of Contemporary Art (EMST) which, with the start of its full operation, tries to develop its digital imprint by highlighting the history of the museum. In the present study we will see how it is specified the role of museums in the era of the 4th industrial revolution, the new directions and actions offered by digitization and its utilization, as well as the challenges faced by organizations, in order to highlight the museum as a form of heterotopia.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.