Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

THE CONTRIBUTION OF ICT'S IN EDUCATION AS A TOOL FOR PROMOTION OF CULTURE THROUGH THE ART STUDIES. CASE STUDY: HELLENIC AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION - ATHENS COLLEGE (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΡΙΤΣΙΔΟΥ, ΑΝΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 30 June 2022 [2022-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΚΑΣΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΑΣΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ CULTURE | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EDUCATION | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ADMINISTRATION | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ICT | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ART STUDIES | ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ BEST PRACTICES | ΕΕΙ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HAEF - ATHENS COLLEGE
 10. 1
 11. 63
 12. 77
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 19 ΠΙΝΑΚΕΣ, 11 ΕΙΚΟΝΕΣ
 14. Γκαντζιάς, Γ. & Κορρές, Γ. (2011). Πολιτιστική Οικονομία και Χορηγίες: Οικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη Πολιτισμικών Μονάδων Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον, βοηθούν την μετατροπή της συγκυρίας σε ευκαιρία, την οποία καλούμαστε να εκμεταλλευτούμε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός θα αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αποσκοπώντας στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενότητα, όπως τόνισε ο Πρόεδρο Juncker στην ομιλία του στις 17 Σεπτεμβρίου 2017. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τα προαναφερθέντα, η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης, καθώς και τη σπουδαιότητα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της βιωσιμότητας των οργανισμών. Οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην προβολή και προώθηση του πολιτισμού μέσα από την ανάλυση και χρήση καλών πρακτικών στη διδασκαλία τους μαθήματος των καλλιτεχνικών θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο ανάλυσης στην παρούσα εργασία. Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς και πρωτογενείς πηγές. Οι δευτερογενείς πηγές προέρχονται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με έμφαση στην ανάλυση της σύνδεσης του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της διοίκησης και των νέων τεχνολογιών. Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάλυσης της μελέτης περίπτωσης του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Κολλέγιο Αθηνών και συγκεκριμένα με την αποδελτίωση των ημιδομημένων συνεντεύξεων από διδάσκοντες του μαθήματος καλλιτεχνικών στον εν λόγω οργανισμό. Από την έρευνα προέκυψαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών, της συμβολής των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των καλλιτεχνικών ως εργαλείο προβολής και διάδοσης πολιτισμού, διαπιστώνοντας ότι το ΕΕΙ εμπλουτίζει την πολιτισμική του παράδοση, προάγοντας και δημιουργώντας πολιτισμικά προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντας κίνητρα στους μαθητές του να ασχοληθούν με τις τέχνες και τον πολιτισμό μελλοντικά. Η εργασία ολοκληρώνεται με την πρόταση μελλοντικής διεξαγωγής έρευνας σε μαθητές που διδάσκονται καλλιτεχνικά, ώστε ο οργανισμός να έχει την ευκαιρία να αφουγκραστεί τις ανάγκες και του μαθητικού κοινού του.
  • Education and culture are crucial for the future, helping us to turn the situation into an opportunity that we are called upon to take advantage of to ensure that education and culture are the driving force behind job creation, aiming at economic development, social justice and unity, according to President Juncker speech on the 17th of September 2017. With the above as a starting point, the present study intends to explore the inextricable link between culture and education, but also the importance of human resource management to ensure the proper functioning and sustainability of organizations. The numerous potentials provided by new technologies in education and in the promotion of culture through the analysis and use of good practices in teaching arts will also be analyzed in the present study. Secondary and primary sources were used for the above purpose. Secondary sources become from the literature review with an emphasis on the analysis of the connection between culture, education, administration and ICT. The collection of primary data was carried out in the context of the analysis of the case study of the Hellenic American Educational Foundation - Athens College and specifically by indexing the semi-structured interviews by art teachers in this organization. The research yielded several useful conclusions that highlight the importance of cooperation between administration and teachers, the contribution of ICT in teaching arts as a tool for the promotion and dissemination of culture, finding out that the HAEF enriches its cultural tradition, motivating the students to be engaged with the art and culture studies in the future. The study is completed with the proposal to conduct future research on students who are taught art, so that the organization has the opportunity to listen to its student’s needs.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές