Πολιτιστικές διαδρομές πόλεων με βάση βιογραφίες Αγίων: πρόταση για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στην Αθήνα βασισμένης στον βίο της Αγ. Φιλοθέης

Cultural routes of cities based on biographies of Saints: proposal for the creation of cultural route in Athens based on the life of St. Philothei (english)

 1. MSc thesis
 2. Ηλιόπουλος, Αναστάσιος
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 September 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Πούλιος, Ιωάννης
 8. Ζούνης, Θεοκλής-Πέτρος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστικές διαδρομές | Θρησκευτικός τουρισμός | Πολιτιστικός τουρισμός | Αγία Φιλοθέη η Αθηναία
 10. 1
 11. 63
 12. 14
 13. Περιέχει πίνακες και εικόνες.
 14. Πολιτιστική Οικονομία και Χορηγίες / Γκαντζιάς Γεώργιος
  • Η εργασία εξετάζει τον θεσμό των πολιτιστικών διαδρομών ως μέσο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού. Επιχειρείται να δοθεί έμφαση στις πολιτιστικές διαδρομές που έχουν ως θεματικό άξονα αγιολογικό περιεχόμενο και συγκεκριμένα πρόσωπα αγίων. Αφού λοιπόν γίνει παρουσίαση του ορισμού, των στόχων και των βασικών γνωρισμάτων της πολιτιστικής διαδρομής, εξετάζεται η ευρωπαϊκή της διάσταση και οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς που προσφέρουν και επίσημη πιστοποίηση των διαδρομών αυτών. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση τριών παραδειγμάτων πολιτιστικών διαδρομών, δύο ευρωπαϊκών και μιας ελληνικής, με θέμα τη ζωή και το έργο αγίων προσώπων. Στο εμπειρικό μέρος επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η πρόταση για τη δημιουργία μιας πολιτιστικής διαδρομής στην Αθήνα, που θα έχει ως κύριο θέμα τον βίο και το έργο της Αγ. Φιλοθέης, μιας Αγίας των τελευταίων αιώνων που ταυτίστηκε εξαρχής πλήρως με την πόλη της Αθήνας. Στόχος της εργασίας είναι να αποδοθεί στην Αθήνα μια ταυτότητα άμεσα συνυφασμένη με τη ζωή και την ποικιλόμορφη δράση της Αγ. Φιλοθέης, που θα αποτελεί εφεξής χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της. Στην αρχή παρατίθενται οι τόποι και τα μνημεία που θα αποτελέσουν τους σταθμούς από όπου θα διέρχεται η πολιτιστική διαδρομή και έπειτα πρoτείνεται ο σχεδιασμός της και παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα επίπεδα του προγραμματισμού και της υλοποίησης της διαδρομής. Η έρευνα καταλήγει με την παράθεση των συμπερασμάτων για τη γενικότερη σημασία της λειτουργίας, διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής διαδρομής και κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση και προώθηση της πρότασής μας με την ένταξή της σε ευρύτερα σχετικά προγράμματα.
  • The study examines the institution of cultural routes as a means of strengthening local communities and promoting cultural tourism. An attempt is made to emphasize the cultural routes that have as their thematic axis hagiological content and specific faces of saints. Therefore, after the presentation of the definition, the goals and the basic features of the cultural route, its European dimension is examined and the competent European bodies that offer official certification of these routes. The theoretical part concludes with the presentation of three examples of cultural paths, two European and one Greek, on the subject of the life and work of saints. In the empirical part, it was chosen to present the proposal for the creation of a cultural route in Athens, which will have as its main theme the life and work of Ag. Filotheis, a Saint of the last centuries who from the beginning was completely identified with the city of Athens. The aim of the work is to give Athens an identity directly intertwined with the life and diverse activities of Agia Filothei, which will henceforth be a characteristic feature of the city for its residents and visitors. At the beginning, the places and monuments that will be the stations through which the cultural route will pass are listed and then its design is proposed and all the levels of planning and implementation of the route are presented in detail. The research concludes with the presentation of the conclusions on the general importance of the operation, management and promotion of the cultural route and proposals are submitted for the further utilization and promotion of our proposal by its inclusion in wider relevant programs.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.