Πολιτιστική διαδρομή στις ράγες. Η αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου του Νομού Ηλείας στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

 1. MSc thesis
 2. Μπερμπίλη, Ιωάννα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης
 8. Δασκαλοπούλου, Ειρήνη | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. πολιτιστική διαδρομή | πολιτιστικός τουρισμός | σιδηρόδρομος | Νομός Ηλείας
 10. 4
 11. 55
 12. 39
 13. 23 εικόνες, 8 πίνακες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται πρόταση αξιοποίησης της ανενεργής πλέον σιδηροδρομικής κληρονομιάς του νομού Ηλείας στο πλαίσιο δημιουργίας θεματικής πολιτιστικής διαδρομής. Στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η βιώσιμη ανάπτυξη και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά και η εξασφάλιση των κινήτρων και πόρων για την διατήρηση και επανάχρηση των εγκαταλειμμένων σιδηροδρομικών μνημείων που ανήκουν πλέον στη σφαίρα της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της πρότασης εξετάζονται η έννοια της πολιτιστικής διαδρομής, ο σιδηρόδρομος ως πολιτιστική κληρονομία και η διαχείριση της στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στην ιστορία του σιδηροδρόμου στην χώρα μας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα και τις μελλοντικές προοπτικές του. Ειδική έμφαση δίνεται στην τοπική ιστορία του μέσου στην Ηλεία και στην παρουσίαση των σιδηροδρομικών μνημείων της περιοχής. Παράλληλα εξετάζονται συνολικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος του νομού. Στο πλαίσιο της έρευνας επελέγη ως καταλληλότερη η ποιοτική μεθοδολογία και ειδικότερα οι δομημένες συνεντεύξεις με δείγμα εκπροσώπων φορέων με αρμοδιότητες σχετικές με τα μνημεία και την περιοχή εφαρμογής της πρότασης.
  • In the present dissertation, a proposal is developed for the utilization of the inactive railway heritage of the prefecture of Ilia in the context of creating a thematic cultural route. The goals of the program are on the one hand the sustainable development and stimulation of economic activity in the region, but also the provision of incentives and resources for the preservation and reuse of abandoned railway monuments that now belong to the field of industrial archaeology. In the context of the development of the proposal, the concept of the cultural route, the railway as a cultural heritage and its management abroad and in Greece are examined. A special chapter is dedicated to the history of the Greek railway from the 19th century until today and its prospects. Special emphasis is given to the local history and railway monuments of the area. At the same time, the special characteristics of the natural, cultural, and socio-economic environment of the prefecture are also put forward. In the context of the research, the qualitative methodology is chosen as the most appropriate, and structured interviews with a sample of representatives of bodies with responsibilities related to the monuments and the area of application of the proposal.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.