Ο φωτισμός του Ι.N. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα

The lighting of the of Agios Dimitrios Church in Thessaloniki during the 19th century (english)

 1. MSc thesis
 2. Ανδριωτέλλη, Ελένη
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 September 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 162
 7. Μουλλού, Δωρίνα
 8. Μουλλού, Δωρίνα | Δούλος, Λάμπρος
 9. Φως, βυζαντινός ναός, τζαμί, προσομοίωση, Θεσσαλονίκη, τεχνητός φωτισμός
 10. 2
 11. 42
 12. 18
 13. Υπάρχουν εικόνες, πίνακες , πολικά διαγράμματα
  • Η συμμετοχή του φωτισμού στη διαμόρφωση ορισμένης οπτικής αντίληψης και ατμόσφαιρας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αρχιτεκτονικής. Οι οπτικές εντυπώσεις καθώς και η αίσθηση της κατάνυξης με φορέα το φωτισμό, φυσικό και τεχνητό, έχουν αξιοποιηθεί από τους αρχιτέκτονες κατά την οικοδόμηση θρησκευτικών μνημείων. Συγκεκριμένα, στο φως, τόσο στη Βυζαντινή Εκκλησία όσο και στο Οθωμανικό τέμενος αποδίδονται φιλοσοφικές αλλά και θεολογικές διαστάσεις. Ο φωτισμός αποτελεί το όχημα για την ενίσχυση της θρησκευτικής εμπειρίας και την αποκάλυψή του θείου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η προσομοίωση του φωτισμού του ναού του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης (μνημείο UNESCO), όπως αυτός φωτιζόταν κατά τον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, κατά τη χρήση του ως τζαμιού. Η εργασία αποτελείται από δύο διακριτά μέρη : της θεωρητικής ανάλυσης και της μελέτης περίπτωσης με τη χρήση προσομοίωσης. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι προσδοκίες και η μεθοδολογία της μελέτης. Συνοπτικά, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη μεγέθη φωτομετρίας αλλά και τα σχετικά λογισμικά φωτορεαλισμού. Διερευνώνται επίσης οι χρήσεις του φωτός στην αρχιτεκτονική ως προς την αισθητική και θρησκευτική εμπειρία, με έμφαση στο Βυζάντιο και το Ισλάμ και τα μέσα τεχνητού φωτισμού στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Αργότερα, παρουσιάζεται η ειδική προς εξέταση περίπτωση, ,ήτοι ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Δίνεται βαρύτητα στις διαφορετικές φάσεις κατασκευής ώστε να ολοκληρωθεί η ιστορική τεκμηρίωση. Αναδεικνύονται η μορφολογία και τα τυπολογικά του χαρακτηριστικά, κυρίως αυτά που προέκυψαν κατά τη μετατροπή του σε τέμενος. Στο πλέον πρακτικό μέρος της εργασίας, αρχικά, γίνεται αναφορά σε προγενέστερες εργασίες με παρόμοια θεματική. Κατόπιν, παρουσιάζεται το μοντέλο. Στη συνέχεια, υλοποιείται μελέτη τεχνητού φωτισμού κάνοντας χρήση ειδικού λογισμικού στο οποίο εισάγεται το τρισδιάστατο μοντέλο και τα φωτομετρικά στοιχεία των «φωτιστικών» της εποχής. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτομετρίας και τα σχετικά συμπεράσματα.
  • The contribution of lighting in the formation of a certain visual perception and atmosphere is an integral element of architecture. The visual impressions as well as the feeling of immersion with the lighting, natural and artificial, have been used by the architects during the design of religious monuments. Specifically, both the Byzantine Church and the Ottoman mosque have attributed philosophical and theological dimensions to the light. Lighting is the means for enhancing religious experience and revealing the divine. This master thesis elaborates on the simulation of the lighting of the church of Ag. Dimitriou Thessaloniki (UNESCO monument), as it was illuminated during the 19th century, during Ottoman rule, during its use as a mosque. This study consists of two distinct parts: theoretical analysis and practice using simulation. The first chapter will present the expectations and methodology of the study.Then, the fundamentals of photometry and the related photorealism software are briefly presented. Also the uses of light in architecture in terms of aesthetic and religious experience, with an emphasis on Byzantium and Islam and the means of artificial lighting in the respective time periods are explored. Later, the special case to be examined is presented, i.e. the Holy Church of Agios Dimitrios of Thessaloniki. Emphasis is placed on the different phases of construction so as to complete the historical documentation. Its morphology and typological characteristics are highlighted, mainly those that arose during its transformation into a mosque. In the most practical part of the work, initially, there are references to previous works with a similar theme. Then, the model is presented. Then, a study of natural and artificial lighting is carried out using special software in which the three-dimensional model and the photometric elements of the "luminaires" of the time are introduced. Finally, the photometry results and respective conclusions are presented.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.