Ανάπτυξη εφαρμογής αξιοποίησης RESTful APIs του Ελληνικού Δημοσίου

Developing application using RESTful APIs of the Greek Public Sector (english)

 1. MSc thesis
 2. Ζούνης, Νικόλαος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 September 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. Ταμπούρης, Ευθύμιος
 8. Νάνος, Ιωάννης | Ρεφανίδης, Ιωάννης
 9. Ανοικτά Δεδομένα | Εφαρμογή φορητών συσκευών | Διαύγεια | Ελληνικό Δημόσιο | RESTful API | JSON | Java | Android
 10. 8
 11. 15
 12. 4
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, κωδικοποίηση
  • Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα παρέχει έναν αυξανόμενο αριθμό από ανοικτά RESTful Application Programming Interfaces (APIs) των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου μέσα από κόμβους που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό, μια πρακτική που ακολουθείται και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανοικτά δεδομένα. Μέσω του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, όπως διαφάνεια και δυνατότητα άσκησης ελέγχου προς τη δημόσια διοίκηση από τους πολίτες, και γενικότερα την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν εάν τα δεδομένα αυτά δεν αξιοποιηθούν. Η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο, έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές που διευκολύνουν την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη των διαθέσιμων καταλόγων/πυλών ανοικτών δεδομένων που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς επίσης και η ανάπτυξη Android εφαρμογής για έξυπνες φορητές συσκευές (smartphones, tablets) που θα αξιοποιεί το RESTful API του Προγράμματος της Διαύγειας. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες φορητών συσκευών Android να έχουν πρόσβαση στις αποφάσεις που αναρτούν σε πραγματικό χρόνο φορείς/υπογράφοντες/οργανωτικές μονάδες της Διαύγειας με απλό και κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες εύκολα να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.
  • In recent years, Greece provides an increasing number of open RESTful Application Programming Interfaces (APIs) of Greek Public Sector through nodes that serve this purpose, a practice followed by the rest countries of the European Union for open data. There are multiple benefits of open public data, such as transparency, the ability of citizens to exercise control over public administration, and, more generally, enhancing citizen participation for good governance. However, these benefits cannot be capitalized if this data is not utilized. The evolution of technology as well as the communication possibilities offered by the Internet, have created new perspectives that facilitate the utilization of such sort of data. The aim of this master's thesis is twofold: the investigation of the available collections / open data portals provided by the Greek Public Sector, as well as the development of Android application for smart mobile devices (smartphones, tablets) that will utilize the RESTful API of Diavgeia. The application will allow users of Android mobile devices to access the decisions posted in real time by organizations / signers / units in Diavgeia in a simple and understandable way, so that all users can easily use the application.
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές