Εργαλεία Ανάλυσης της Συμπεριφοράς Χρηστών σε Online Περιβάλλοντα με Κανόνες Οπτικής Αναλυτικής

User Behavior Analysis Tools in Online Environments with Optical Analysis Rules (english)

 1. MSc thesis
 2. Κιτσικούδης, Πασχάλης
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. ΠΑΛΙΟΚΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΚΑΛΛΕΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ , ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 9. Web Analytics | Visual Analytics | User Behavior Analytics | ανάλυση δεδομένων | συμπεριφορά χρηστών | υποστήριξη της λήψης αποφάσεων
 10. 1
 11. 3
 12. 13
 13. Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες, Ακρωνύμια
  • Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της δραστηριότητας και συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην ιστοσελίδα, η καταμέτρηση συγκεκριμένων δεδομένων (μεταβλητών), η συγκέντρωσή τους και η ανάλυση τους με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, προβλέψεων και τη λήψη αποφάσεων με χρήση κανόνων οπτικής ανάλυσης (Visual Analytics). Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν και θα αναλυθούν για την επίτευξη του στόχου είναι: • Οπτική Αναλυτική (Visual Analytics) • Ανάλυση Συμπεριφοράς Χρηστών (User Behavior Analytics) Οι δικτυακοί τόπου που χρησιμοποιούν τεχνικές ανάλυση της επισκεψιμότητας τους για να βγάλουν συμπεράσματα και να λάβουν αποφάσεις καταγράφουν –συνήθως- ανώνυμα τις διαδικτυακές επισκέψεις σε έναν ή περισσότερους ιστότοπους αναφοράς και εμφανίζουν αναφορές για αυτές τις επισκέψεις για περεταίρω ανάλυση. Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τις τεχνικές αυτές και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα εφαρμοστεί πιλοτικά πάνω σε έναν δικτυακό τόπο αναφοράς προκειμένου να συλλέξει τη δραστηριότητα των επισκεπτών όπως για παράδειγμα: ημέρα της εβδομάδας και ώρα της ημέρας της επίσκεψης, διάρκεια παραμονής σε μια ιστοσελίδα, σημείο εισαγωγής και εξόδου (entry και exit page), χώρα προέλευσης (με βάση την IP), λίστα με τους τίτλους σελίδας επίσκεψης και σειρά μετάβασης, γλώσσα προτίμησης, και άλλα. Θα αναζητηθούν συσχετισμοί μεταξύ δεδομένων (correlations) και θα αναπτυχθούν μοντέλα για εκτίμηση μελλοντικών τάσεων και προσπάθεια βελτίωσης στοιχείων της ιστοσελίδας. Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος που θα δημιουργηθεί θα αναλυθούν τα δεδομένα τουλάχιστον ενός μηνός από έναν δικτυακό τόπο αναφοράς για τον οποίο θα δοθεί η σχετική άδεια πρόσβασης για να εγκατασταθεί το σύστημα συλλογής δεδομένων. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει μέσα από την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων- κλειδιά στην κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη διάρκεια περιήγησης τους στοn ιστότοπο αναφοράς, τον εντοπισμό σημείων στο σχεδιασμό όπου απαιτούνται αλλαγές και στη λήψη συμπερασμάτων για το προφίλ των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο κάνουν χρήση του ιστοτόπου.
  • The main purpose of the current dissertation is the analysis of the activity and behavior of online users during their visit on a reference website, the collection of parameters on interest (variables), and analysis in order to draw conclusions, make predictions and support decision making using principles of Visual Analytics. The methods that will be used to achieve the goal include: • Visual Analytics (on Web data) • User Behavior Analytics It is quite common that websites use traffic analysis techniques to draw conclusions and support decision making. They anonymously record web visits data from online visitors and process those data collections for further analysis. The current thesis deals with these techniques and includes the development of a web analytics system that will be piloted on a reference website, in order to collect the activity of online visitors such by monitoring parameters like: day of the week and time of day of online visit, length of stay on a website (duration), entry and exit pages, country of origin (based on IP), list of visit page titles and transition order, preferred language, and more. Correlations will be sought and models will be developed to estimate future trends and suggestions to improve the website design. As part of the pilot application of the system that will be created, the data of at least one month from a reference website will be analyzed. Ethical approval from the website owners will be given before the installation of the web analytics system. This Thesis aims through the recording and analysis of key data to understand the behavior of users during their navigation on the site, to identify points where changes in the website design are required and to draw final conclusions on the profile of online visitors and the way their consume services on offer.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές