Η προστασία των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος με βάση το Διεθνές και το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

The whistleblowers’ protection according to the International and Greek legislative framework (english)

 1. MSc thesis
 2. Μπαλάσκας, Χαράλαμπος
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 July 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Γιοβάνογλου, Σοφία
 8. Κόρος, Δημήτριος | Χλούπης , Γεώργιος
 9. Μάρτυρας Δημοσίου Συμφέροντος, Πληροφοριοδότες | Whistleblowers | Κατοχύρωση Δικαιωμάτων | Ηuman Rights | Αντίποινα, Προγράμματα Προστασίας Μαρτύρων | Retaliation, Witness Protection Programmes | Εσωτερικός και Εξωτερικός Μηχανισμός Πληροφοριοδότησης | Internal and external whistleblowing mechanism
 10. 1
 11. 35
 12. 43
 13. 0
 14. Εγκλήματα των Ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα/Σοφία Βιδάλη
  • Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να αποδειχθεί αν η νομική κάλυψη που παρέχεται από τη νομοθεσία τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, είναι επαρκής για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες και οι κίνδυνοι στη ζωή τους, στην προσπάθεια αποκάλυψης μιας έκνομης συμπεριφοράς, μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα. Η ύπαρξη πληροφοριοδοτών, επηρεάζει ποικιλοτρόπως το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τα σοβαρά εγκλήματα, που βάλλουν την κοινωνική ολότητα και αναλύεται, εκτενώς, ο τρόπος με τον οποίο βοηθούν στην αποτελεσματική εξάρθρωσή τους. Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) είναι αμφιλεγόμενος, ως προς τις αποφάσεις και την επανεξέταση των στοιχείων, γι’ αυτό θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στη δράση του. Επιπλέον, η συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην παρουσίαση των γεγονότων και η επιρροή τους στην κοινωνία, είναι αξιοθαύμαστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπέρ της προστασίας των πληροφοριοδοτών, καθώς μπορούν να δημοσιεύσουν τις προσωπικές εμπειρίες των μαρτύρων, για την αποκατάσταση της φήμης τους και των δικαιωμάτων που καταπατήθηκαν από τις διωκτικές αρχές.
  • The purpose of this paper is to explore whether the legal cover provided by the legislation both at a national and international level is sufficient for the protection of whistleblowers, as well as to point out the peculiarities and dangers in their lives in an attempt to expose illegal activity, as indicated by bibliographic research. The existence of whistleblowers affects organized crime, corruption and serious crimes in various ways, which have an impact on society as a whole. Moreover, the way in which whistleblowers assist in the effective eradication of crime will be analyzed in detail. In recent years, the role of the European Court of Human Rights (ECHR) has been controversial in terms of decision-making and reviewing of evidence, therefore, its activity will be examined carefully. In addition, the contribution of the media to the presentation of news and their influence on society is remarkable. It can be used in favor of the protection of whistleblowers as the media can publish personal testimonies of witnesses to restore their reputation, as well as their rights violated by law enforcement authorities.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές