«Κοινωνική οργάνωση και modus operandi οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Ναρκωτικά, εκβιάσεις, παροχή προστασίας και πορνεία»

 1. MSc thesis
 2. Καλαϊτζίδου, Μαρία
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 July 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Χλούπης, Γεώργιος
 8. Σταμούλη, Ειρήνη | Κουλούρης, Νικόλαος
 9. οργανωμένο έγκλημα | οικονομική κρίση | πανδημία | κοινωνική οργάνωση | modus operandi
 10. 1
 11. 46
 12. 37
 13. 0
 14. ΄΄Οργανωμένο έγκλημα, παράνομες αγορές και διαφθορά στην Ελλάδα /Σταμούλη Ειρήνη΄΄
  • Για πολλές δεκαετίες, το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης από την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανισμούς και αρχές επιβολής του νόμου. Η μελέτη του προσανατολίζεται στην προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος, αναλύοντας τις διάφορες μορφές με τις οποίες αναπτύσσεται στις παράνομες αγορές. Ωστόσο, η επικέντρωση παρατηρείται στον πρωσοποπαγή χαρακτήρα και όχι στην ανάπτυξη των αντικειμένων της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση που αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις της Europol για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (Europol, 2017, σελ. 13-15, Europol, 2021, σελ. 10-19), ότι οι εγκληματικές οργανώσεις είναι τόσο διαφορετικές όσες και οι παράνομες αγορές που ασκούν τις υπηρεσίες τους και παρέχουν τα προϊόντα τους. Επιπλέον, αναφέρεται ότι είναι τόσο ευέλικτες και προσαρμοστικές, που διαφοροποιούν και προσαρμόζουν άμεσα τον τρόπο δράσης και τα επιχειρηματικά μοντέλα τους σε μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθούν και να μελετηθούν οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του Covid-19 στην κοινωνική οργάνωση, το modus operandi και τη βία που χρησιμοποιείται από τις οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις και να αναλυθούν ειδικότερα οι παράνομες αγορές της λιανικής αγοράς ναρκωτικών, εκβιάσεων, παροχής προστασίας και ελέγχου της πορνείας στην Ελλάδα. Μέσα από την ανάδειξη ποιοτικών πληροφοριών θα ερευνηθεί αν η οικονομική κρίση και η κοινωνική κρίση της πανδημίας επέφερε μεταβολές στα χαρακτηριστικά και στον τρόπο δράσης των εγκληματικών οργανώσεων στους προαναφερόμενους τομείς και ποιοι ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στις τυχόν μεταβολές. Κατανοώντας πώς τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα λειτουργούν, θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίζουν πιο αποτελεσματικά και να παρεμποδίζουν παράνομες επιχειρήσεις.
  • For many decades, the phenomenon of organized crime has been studied and analyzed by the academic community, international organizations and law enforcement authorities. His study focuses on the attempt to delineate the concept of organized crime, analyzing the various forms in which it develops in the illegal markets. However, the focus is observed to be on the protopopic character and not on the development of the objects of organized criminal activity. Of particular interest is the finding in Europol's annual reports on serious and organized crime (Europol, 2017, pp. 13-15, Europol, 2021, pp. 10-19), that criminal organizations are as diverse as illegal markets that carry out their services and supply their products. In addition, they are reported to be so flexible and adaptable, that they differentiate and adapt their mode of action and business models directly to changing economic, social and political situations. The aim of this study is to investigate and study the effects of the financial crisis and the health crisis of the Covid-19 pandemic on the social organization, modus operandi and violence used by organized criminal organizations and to analyze in particular its illegal markets. retail market of drugs, extortion, protection and control of prostitution in Greece. The emergence of quality information will investigate whether the economic crisis and the social crisis of the pandemic brought about changes in the characteristics and the way of action of criminal organizations in the above-mentioned areas and what were the factors that contributed to any changes. Understanding how organized crime networks work will enable law enforcement agencies to more effectively detect and deter criminal operations.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.