Δίκτυο φυσικού αερίου και αστικός χώρος σε μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις. Αντιλήψεις και προτιμήσεις των πολιτών για την εφαρμογή του. Η περίπτωση της Φλώρινας.

Natural gas network and urban space in small and medium sized cities. Citizens' perceptions and preferences for its implementation. The case of Florina. (english)

 1. MSc thesis
 2. Κωνσταντινίδης, Νικόλαος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 September 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Βιτοπούλου, Αθηνά
 8. Μιχέλη, Άννα | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Φυσικό αέριο | Αστικός χώρος | Εφαρμογή φυσικού αέριου | Φλώρινα | Natural gas | Urban space | Natural gas application | Florina
 10. 3
 11. 25
 12. 7
 13. Περιέχει : πίνακες
 14. Διανομή Φυσικού Αερίου στις Πόλεις. Κίνδυνοι και Μέτρα Ασφαλείας / Λαμπή, Ε. (2018), Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Μία από τις κυριότερες μορφές θερμότητας που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια αποτελεί το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει κριθεί ως ένα από τα φιλικότερα αέρια καύσιμα ως προς το περιβάλλον, καθώς συμβάλει στον περιορισμό διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα κατά τη χρήση του καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα ατυχήματα που να οφείλονται σε λανθασμένο ανθρώπινο χειρισμό. Μία εσφαλμένη κίνηση θα μπορούσε να επιφέρει διαρροή στο φυσικό αέριο και να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Σε τοπικό επίπεδο, στο φυσικό αέριο έχουν πρόσβαση ολοένα και περισσότερες πόλεις καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα εξελιγμένο δίκτυο διανομής. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την ανάπτυξη του δικτύου των φυσικών αερίων καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η στάση των πολιτών απέναντι σε αυτήν την ενεργειακή πηγή, οι οποίοι, συνειδητοποίησαν τόσο τα οικονομικά της οφέλη, όσο και την φιλικότητά της προς το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, σκοπό της έρευνας αποτελεί η ανάλυση των εφαρμογών του φυσικού αερίου, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Ταυτόχρονα, πρόκειται να εξεταστούν οι απόψεις των κατοίκων της Φλώρινας ως προς το φυσικό αέριο και την επιρροή που θα έχει στην περιοχή η έλευση του.
  • One of the main forms of heat that has been increasingly used in recent years is natural gas. Natural gas has been considered one of the most environmentally friendly gaseous fuels as it helps to reduce various environmental problems. However, it is worth mentioning that there are some disadvantages in its use as there may be some accidents due to incorrect human handling. One wrong move could result in gas leakage and cause multiple problems to both the environment and human health. At the local level, natural gas is increasingly accessible to more and more cities as a sophisticated distribution network has been developed in recent years. However, it should be pointed out that the development of the natural gas network has been determined by the attitude of citizens towards this energy source, who have become aware of its economic benefits and its environmental friendliness. Therefore, the aim of this research is to analyse the applications of natural gas, presenting its advantages and disadvantages. At the same time, it is to examine the opinions of the inhabitants of Florina regarding natural gas and the influence that its arrival will have on the region.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.