ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

URBAN FLOODS - HISTORY AND RISK ASSESSMENT (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ, ΝΙΚΗ
 8. ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ , ΝΙΚΗ | ΚΑΡΚΑΝΗ, ΑΝΝΑ
 9. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | GREEK FLOODS | ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | FLOOD RISK | ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ | URBAN FLOODS
 10. 28
 11. 63
 12. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
  • Στη παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται το θέμα των αστικών πλημμυρών. Παρουσιάζεται η ιστορικότητα των πλημμυρών της Ελλάδας και εκτιμάται ο πλημμυρικός κίνδυνος. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται όλα όσα αφορούν τις αστικές πλημμύρες. Αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στην δημιουργία μιας πλημμύρας, καθώς και οι επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτές. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής και η πλημμυρική επικινδυνότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το πλημμυρικό ιστορικό και οι φονικότερες πλημμύρες της χώρας, καθώς και η εποχικότητα τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας γίνεται καταγραφή της χρονικής και χωρικής κατανομής των πλημμυρών. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε και συμπληρώθηκε μία βάση δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου συλλέχτηκαν από την βιβλιογραφία όλα τα πλημμυρικά γεγονότα, που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το 1886 έως το Μάρτιο του 2022. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την σύνθεση των αποτελεσμάτων. Με βάση το κατάλογο εξετάζεται η χωρική και χρονική κατανομή πλημμυρών στην Ελλάδα.
  • In the present dissertation thesis, the issue of urban floods has been developed. The history of the floods in Greece is presented and flood risks are estimated. Throughout the introduction part, all facts related to urban flooding are presented. The factors that affect and stimulate the occurrence of flooding are analyzed, as well as the consequences they cause. The first chapter presents the role of climate change and flood risk. The second chapter analyzes the flood history of Greece, deadly floods are presented, as well as their seasonality. The third chapter of this work records the temporal and spatial distribution of floods. Then a database of the Ministry of Environment and Energy was developed and completed, where all flood events that occurred in Greece from 1886 to March 2022 were collected from bibliography. The dissertation is completed with the synthesis of the results. Based on the flood record mentioned, their spatial and temporal distribution in Greece is examined.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.