Αποτύπωση και αξιολόγηση της αντίληψης και της χρήσης της έννοιας και των τεχνολογιών των Smart Cities στην Ελλάδα (2010 - 2021)

Mapping and evaluation of the perception and use of the concept and technologies of Smart Cities in Greece (2010 - 2021) (english)

 1. MSc thesis
 2. Καραμάρκου, Άννα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 September 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. Μανίκα, Στέλλα
 8. Βατικιώτης , Λεωνίδας | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Έξυπνη Πόλη και Smart City | Αστικοποίηση και Urbanization | ΤΠΕ και ICT | Ελλάδα και Greece | Ευρώπη και Europe | Ψηφιακό Χάσμα και Digital Divide
 10. 3
 11. 55
 12. 79
 13. Περιέχει: 4 Χάρτες, 9 Γραφήματα, 10 Πίνακες, 47 Εικόνες
  • Μία νέα πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών παγκοσμίως, είναι η μεγάλη μετακίνηση των πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα. Σκοπός της έντονης αστικοποίησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Από τις μετακινήσεις όμως στις πόλεις, παρατηρείται ένα πλήθος προβλημάτων. Η επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και η ικανοποίηση των βασικών αναγκών για ενέργεια, διαχείριση των αποβλήτων, μετακίνηση και γενικά για τη διαβίωση, οδηγεί στην εξάντληση των πόρων με άμεσες συνέπειες στο περιβάλλον. Η διαχείριση των νέων προκλήσεων στις πόλεις βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες βοηθούν στη διαμόρφωση αυτού που αποκαλείται «smart city» ή «έξυπνη πόλη». Στην παρούσα εργασία μελετάται η εξέλιξη των πόλεων σε «smart», στην Ελλάδα (σε 17 πόλεις) και σε μερικές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (6). Το χρονικό πλαίσιο αυτής της διερεύνησης αποτελεί το διάστημα από το 2010 έως το 2021. Ξεκινώντας από την αμφιλεγόμενη έννοια της «smart city», περιγράφεται στη συνέχεια το πως η αστικοποίηση συνετέλεσε στη μετάβαση στη νέα μορφή της πόλης. Τα καταγεγραμμένα παραδείγματα των ελληνικών και ευρωπαϊκών πόλεων παρουσιάζουν στοιχεία που προσδίδουν το χαρακτηρισμό μιας τέτοιας πόλης, σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι αποδεκτά μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των πόλεων έδειξαν ότι, στη δεκαετία του 2010 έγιναν προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητας, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Το πιο πρόσφατο όμως γεγονός, η πανδημία COVID-19, φανέρωσε το «ψηφιακό κενό» στον ελλαδικό χώρο. Επίσης τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι, οι νέες τεχνολογίες είναι ανεπαρκείς στη διαμόρφωση όλων των διαστάσεων του ανθρώπινου βίου. Μπορεί να προωθείται η τεχνολογία, αλλά αυτό που ταλανίζει τους ερευνητές μέχρι τη σύγχρονη εποχή, είναι αν η ευφυΐα μίας πόλης συνεπάγεται και τη βιωσιμότητά της. Ευφυΐα και βιωσιμότητα δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Μερικοί ερευνητές τις αποδίδουν την ίδια σημασία, όχι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, ίσως γιατί η ιδέα της ευφυούς και η ιδέα της βιώσιμης πόλης προϋποθέτουν μια σειρά παρόμοιων διαδικασιών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών στις πόλεις. Η βιωσιμότητα όμως ξεφεύγει από τα στενά όρια της τεχνολογίας και το ενθαρρυντικό είναι ότι στις περιοχές που μελετήθηκαν στην εργασία, υπάρχουν δράσεις που στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί δηλαδή η τεχνολογική εξέλιξη που σχετίζεται περισσότερο με τη «smart city», να είναι πλέον ορατή, αλλά ορατή είναι επίσης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων δεν είναι εύκολη η μετάβαση στη βιωσιμότητα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ακολουθηθεί αυτό το πρότυπο ανάπτυξης των πόλεων, μιας και η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή. Η καλή συνεργασία των φορέων και των ενδιαφερομένων μερών και η συμμετοχή των πολιτών, θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, κάτι που ήδη ξεκίνησε να γίνεται όπως διαπιστώθηκε από την καταγραφή των αποτελεσμάτων στις πόλεις.
  • A new reality of the last decades, worldwide, is the great movement of populations to urban centers. The purpose of intense urbanization is to improve the quality of life of citizens. However, from the movements in the cities, there are a number of problems. The achievement of economic growth and the satisfaction of the basic needs for energy, waste management, transportation and generally for living, leads to the depletion of resources with direct consequences on the environment. The management of new challenges in cities relies heavily on Information and Communication Technologies (ICT), which help shape what is called a ¨smart city¨ or ¨smart city¨. This paper studies the evolution of cities into "smart", in Greece (in 17 cities) and in some other European capitals (6). The timeframe for this investigation is the period from 2010 to 2021. Starting from the controversial concept of "smart city", it is described below how urbanization contributed to the transition to the new form of the city. The recorded examples of Greek and European cities present data that give the characterization of such a city, according to the data accepted to date. The results of the survey on the technological modernization of cities showed that, in the 2010s, efforts were made to improve everyday life through the use of technology. The most recent event, however, the COVID-19 pandemic, revealed the "digital gap" in Greece. Also the findings of the research show that new technologies are insufficient in shaping all dimensions of human life. Technology may be promoted, but what afflicts researchers until modern times is whether the intelligence of a city implies its sustainability. Intelligence and sustainability are not identical concepts. Some researchers attribute them to the same importance, not for some particular reason, perhaps because the idea of intelligence and the idea of a sustainable city presuppose a series of similar processes in order to improve the quality of life of citizens in cities. Sustainability, however, goes beyond the narrow limits of technology and the encouraging thing is that in the areas studied at work, there are actions that are directed in this direction. In other words, the technological development that is most related to the "smart city" may now be visible, but the awareness of citizens is also visible, without whose participation the transition to sustainability is not easy. It is imperative to follow this model of urban development, since climate change is now visible. The good cooperation of stakeholders and stakeholders and the participation of citizens will lead to the desired result, which has already begun to be done as established by the recording of results in cities.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.